Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Vandl√łb Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Spildevand
Kystvande
S√łer
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

7.1.16) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vandet i vandl√łbene skal v√¶re s√• rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, at de fastlagte milj√łm√•l for vandl√łb kan opfyldes.

 

7.1.17)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Direkte indvinding af overfladevand fra vandl√łb skal s√• vidt muligt undg√•s. Hvor der foretages indvinding, og hvor vandet efterf√łlgende udledes igen, s√łges l√¶ngden af den p√•virkede vandl√łbsstr√¶kning begr√¶nset mest muligt, ligesom der sikres en s√• stor og naturlig varieret vandm√¶ngde som muligt. Der kan kun i s√¶rlige tilf√¶lde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske overfladevandsomr√•der. De s√¶rlige tilf√¶lde er fx indvinding fra de st√łrre vandl√łbs nedre str√¶kninger, gravede bassiner og afvandingskanaler.

                

I till√¶g til den generelle retningslinje fra vandplanen tilf√łjes den lokale retningslinje:

 

Arres√łkanalen i Frederiksv√¶rk har stor kulturhistorisk betydning for byen og er samtidig af samfunds√łkonomisk v√¶rdi grundet en industriel indvinding af k√łlevand til st√•lproduktion. Afg√łrelser omkring Arres√łkanalens udnyttelse til indvinding skal derfor v√¶gte disse hensyn s√•fremt udnyttelsen ikke er til hinder for vandplanens m√•l for Arres√ł Kanal.

 

7.1.18) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vedligeholdelse af vandl√łb begr√¶nses mest muligt og udf√łres kun i et s√•dant omfang, at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte milj√łm√•l. Hvor gr√łdesk√¶ring er n√łdvendig, foretages den s√• vidt muligt manuelt, i str√łmrende eller netv√¶rk og altid under hensyn tagen til natur- og milj√łm√¶ssige interesser. Omfanget og udf√łrelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandl√łb skal fremg√• af et vandl√łbsregulativ jf. vandl√łbslovens bestemmelser.

 

7.1.19) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Sl√•ning af vegetation langs vandl√łbets kanter, brinker og br√¶mmer udf√łres, s√• det ikke forhindrer en varieret beskygning af vandl√łbet.

 

7.1.20) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Eksisterende bevoksninger af tr√¶er og buske langs vandl√łb bevares s√• vidt muligt og i s√• stor bredde som muligt. Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis de visse steder fastholder vandl√łbet i u√łnsket stor bredde.

 

7.1.21)        Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og der fjernes aldrig sten/grus fra bunden.

 

7.1.22) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Hvor der forekommer d√łdt ved i og ved vandl√łb, skal dette s√• vidt muligt blive liggende. Herved sikres den st√łrst mulige fysiske variation i og omkring vandl√łbene.

 

7.1.23) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Der etableres s√• vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte sp√¶rringer i vandl√łb. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsm√¶ssige hensyn, sikres passagen eksempelvis ved etablering af ‚ÄĚnaturlignende stryg‚ÄĚ i selve vandl√łbet eller oml√łbsstryg med tilstr√¶kkelig vandgennemstr√łmning.

 

7.1.24) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandl√łbsrestaurering udf√łres p√• en s√•dan m√•de, at vandl√łbene f√•r mulighed for at sno sig og flytte sig, og de forbedrende tiltag skal dermed underst√łtte den naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold. Vandl√łbsrestaurering, herunder √•bning af r√łrlagte vandl√łb, skal gennemf√łres efter vandl√łbslovens bestemmelser.

 

7.1.25) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Der tillades normalt ikke r√łrl√¶gning af vandl√łb.

 

7.1.26) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kortere r√łrl√¶gninger i forbindelse med vejanl√¶g eller lignende b√łr udf√łres uden styrt og med vandl√łbsbunden f√łrt ubrudt gennem r√łrl√¶gningen.

 

7.1.27) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder gen√•bning af r√łrlagte vandl√łb, graves nyt forl√łb, s√łges selve tv√¶rprofilet etableret s√• ‚ÄĚnaturlignende‚ÄĚ som muligt. Flytning af vandl√łbet kan indg√• som en mulighed i forbindelse med gen√•bning af en vandl√łbsstr√¶kning. Det tilstr√¶bes herved, at den hydrologiske kontakt med de n√¶rmeste omgivelser bliver s√• naturlig som muligt, ligesom en unaturlig h√łj transport af sand og finere materiale modvirkes.

 

7.1.28) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Hvor der i forvejen findes en unaturlig h√łj materialetransport i vandl√łbene, s√łges denne begr√¶nset ved ‚ÄĚkilden‚ÄĚ, dvs. der hvor erosionen og udvaskningen til vandl√łbet optr√¶der. Hvor dette ikke er muligt, kan der i stedet etableres sandfang.

 

7.1.29) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Der hvor der som led i restaurering plantes tr√¶er og buske langs vandl√łb, udf√łres dette s√• ‚ÄĚnaturlignende‚ÄĚ som muligt hvad ang√•r artsvalg og placering i forhold til vandkanten. Det skal samtidig sikres, at beskygningen fra planterne ikke bliver s√• stor, at brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandl√łbet formindskes.

 

7.1.30) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandl√łbssystemet under hensyntagen til de tilgr√¶nsende arealer, og s√• der sikres bedst mulig sammenh√¶ng mellem vandl√łbssystemerne og de tilgr√¶nsende arealer.

 

7.1.31) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Reduktion af okkerbelastning b√łr prim√¶rt foreg√• ved vandstandsh√¶vning og restaurering i de middel til st√¶rkt okkerbelastede vandl√łb. Dog kan tiltag i form af okkers√łer benyttes ved konkrete punktkilder. For de svagt okkerbelastede vandl√łb b√łr tilstanden forbedres ved √¶ndret vandl√łbsvedligeholdelse.

 

Halsn√¶s Kommunes supplering af retningslinjer for vandl√łbsadministration:

HK-vandl√łb-1: I forbindelse med regulering af vandl√łb eller √¶ndret vedligeholdelse af vandl√łb skal mulig synergieffekt i forhold til naturv√¶rdier vurderes.

 

HK-vandl√łb -2: I forbindelse med regulering af vandl√łb eller √¶ndret vedligeholdelse af vandl√łb skal mulig synergieffekt eller mulig negativ effekt i forhold til klimatilpasning vurderes.

 
 

 

Lovgrundlag

Redeg√łrelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.


 

Udpegningsgrundlag

Udpegningerne tager udgangspunkt i vandplanerne, Halsnæs Kommunes vandhandleplan og de tidligere udpegninger af f.eks. lavbundsområder i kommuneplan 2009.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk