Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Spildevand Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
Redeg√łrelse
Retningslinjer
S√łer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

7.2.6) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Al ny og for√łget spildevandsudledning til stillest√•ende vandomr√•der skal s√• vidt muligt undg√•s.

 

7.2.7) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vandplanen identificerer et antal overl√łb af opsp√¶det spildevand fra f√¶lleskloakerede kloaksystemer, hvor der b√łr ske en indsats. Som udgangspunkt b√łr der etableres et first-flush bassin[1] p√• 5 mm (50m3 pr. red. Ha) svarende til en √•rlig udledning p√• ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal (Odense regneserien)[2]. Konkrete vurderinger af udledningens p√•virkning kan betinge, at et bassin m√• udbygges yderligere i forhold til overst√•ende. Til nedbringelse af m√¶ngden af udledt stof kan ogs√• andre foranstaltninger med en milj√łm√¶ssig ligev√¶rdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm.

 

7.2.8) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udl√łbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende st√łrrelse med henblik p√• tilbageholdelse af bundf√¶ldelige stoffer. Bassinst√łrrelse gradueres efter vandomr√•dets f√łlsomhed samt omfang af trafikbelastningen i oplandet.

 

7.2.9) ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstr√łmning. Bassiner p√• s√•vel separate regnvandsudl√łb som p√• overl√łbsbygv√¶rker skal i disse situationer have en st√łrrelse, s√• der som gennemsnit h√łjest sker overl√łb fra bassiner hvert 5. √•r (n=1/5 pr. √•r). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Milj√łstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.

 

7.2.10) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Hvor det er muligt, b√łr rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsform√•l eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandl√łb skal det sikres, at vandl√łbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.

 

7.2.11)        For spildevandsudledninger i det åbne land gælder:

a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE)[3] i udpegede oplande, se WebGIS, som udleder direkte eller indirekte til s√łer, moser, vandl√łb eller nor, skal som minimum gennemg√• rensning svarende til renseklasser som angivet p√• WebGIS. Dette kan udover rensning til den givne renseklasse opfyldes ved opsamling, afsk√¶ring eller nedsivning. Af WebGIS fremg√•r de oplande, hvor foranstaltningerne indg√•r i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale supplerende foranstaltninger.

 

7.2.12) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Udledningen af spildevand fra s√¶rligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang s√łges begr√¶nset ved anvendelse af bedst tilg√¶ngelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dern√¶st via rensning ved kilden.

 

7.2.13) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer (Milj√łfarlige stoffer (det vil sige stoffer omfattet af bekendtg√łrelsen om milj√łkvalitetskrav for vandomr√•der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandl√łb, s√łer eller havet.)) kan der accepteres en overskridelse af milj√łkvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar n√¶rhed af udledningsstedet.

 

7.2.14) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† Temperaturp√•virkninger i omr√•der udenfor en blandingszone, hvor der skar udledning af k√łlevand, m√• ikke n√• niveauer, der ligger udenfor gr√¶nser, som sikre, at v√¶rdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes.

 

7.2.15) ¬†¬†¬†¬†¬†¬† I kommunernes planl√¶gning for spildevandsindsatsen b√łr f√łlgende sideordnede prioteringer indg√•:

  1. Spildevandsindsatser i vandl√łb med den h√łjeste DVFI[4]-m√•ls√¶tning,
  2. Spildevandsindsatser i s√łoplande, da s√łerne vil v√¶re l√¶ngst tid om at opfylde milj√łm√•let om god tilstand,
  3. Spildevandsindsatsen i vandl√łb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3. Undtagelser for vandl√łb i henhold til milj√łm√•lslovens ¬ß¬ß 16 og 19,
  4. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

Fodnoter:
[1] First-flush bassin opsamler de f√łrste 5 mm. Regn f√łr det begynder at l√łbe over. Ca. 75% af sand og bundf√¶ldelige stoffer skylles ud kloakken med de f√łrste 5 mm. Regn.
[2] S√•fremt der anvendes en anden regnserie eller en anden afsk√¶rende kapacitet, kan der accepteres en anden bassinst√łrrelse, n√•r blot udledningen svarer til, hvad der dimensioneres med Odense regnserien og de anf√łrte foruds√¶tninger. Ved lavere afl√łbstal vil bassinvolumen derfor skulle v√¶re st√łrre for at opn√• den √łnskede reduktion af udledningen.
[3] PE er en forkortelse for person√¶kvivalent eller udledningen af n√¶ringsstoffer pr. person.. 1 PE. = 60 g BI5/ d√łgn.
[4] DVFI st√•r for Dansk Vandl√łbs Fauna Indeks og er n√¶rmere beskrevet i afsnittet om vandl√łb.
 

 

Lovgrundlag

Redeg√łrelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk