Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Lavbundsområder Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Klimasikring
 


Se kortet i stort format.


Kort 7.6


7.6.61) De udpegede lavbundsarealer skal friholdes for byggeri og andre anlæg mv., hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

7.6.62) Det skal gennem planlægning sikres, at de udpegede lavbundsarealer ikke overgår til andre formål, som vil være i strid med intentionen om at skabe vådområder.

7.6.63) Inden for udpegede lavbundsarealer, der samtidig er udpeget som potentielle v√•domr√•der, kan der gennemf√łres unders√łgelser, projekter og etablering af v√•domr√•der for at reducere udvaskningen af n√¶ringsstoffer til vandmilj√łet og forbedre naturindholdet i omr√•det j√¶vnf√łr vandplanen. I de udpegede omr√•der m√• der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anl√¶g mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

7.6.64) I lavbundsarealer skal landbrugsdriften s√łges ekstensiveret og vandstanden h√¶vet med henblik p√• at reducere udvaskningen af n√¶ringsstoffer, forbedre forholdene for de vilde dyr og planter og eventuelt skabe vandreservoirer for at im√łdeg√• klimabetingede oversv√łmmelser.

7.6.65) Langs Havelse Å udpeges et potentielt kvælstof-vådområde.

7.6.66) Langs Lyngby Å udpeges et område som muligt fremtidigt potentielt fosfor-vådområde.


 

 

Lovgrundlag

Retningslinjer vedr√łrende lavbundsarealer er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11a, stk. 1, nr. 2. M√•lene for vandkvaliteten vil blive fastsat i de statslige vandplaner og i de kommunale vandhandleplaner. Her vil det ogs√• fremg√• ogs√•, hvilke tiltag kommunen vil iv√¶rks√¶tte for at m√•ls√¶tningerne kan opn√•s.


 

Udpegningsgrundlag

Retningslinjer og udpegning af lavbundsarealer er overf√łrt u√¶ndret fra Kommuneplan 2009.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk