Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Kystvande Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

7.4.44)¬†I de kystn√¶re omr√•der skal vandkvaliteten medvirke til, at de fastlagte milj√łm√•l for kystn√¶re omr√•der kan opfyldes.

 

7.4.45) Ved udpegede badeomr√•der skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsm√•let for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal v√¶re klasificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremg√•r af badevandsbekendtg√łrelsen skal v√¶re opfyldt.

 

7.4.46)¬†Opfyldelse af krav til badevandskvaliteten er en grundl√¶ggende indsats som f√łlde af badevandsbekendtg√łrelsen, som kommunerne skal vurderer de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner.

 

7.4.47) I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment ikke giver anledning til forurening af havet.

 

7.4.48)¬†For vandomr√•der, hvor sluse eller klap, fx kontrolklap eller h√łjvandsklap medf√łrer, at vandudvekslingen mellem to tilgr√¶nsende vandomr√•der ikke flyder frit, men i st√łrre eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis forts√¶ttes med mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de p√•g√¶ldende vandomr√•der.

 

7.4.49) Ikke aktuel da det ikke er kommunen der giver tilladelser til Skaldyrsfiskeri med bundslæbning.

 

7.4.50) Skaldyrsopdræt og havbrug skal som udgangspunkt placeres

a.¬†¬† P√• vanddybder st√łrre end, hvad der svare til den forventede gennemsnitlige dybdeudbredelse af √•legr√¶s og den naturlige variation (ved vandplanernes m√•l om god tilstand).

b.¬† I omr√•der med gode str√łmforhold.

 

7.4.51)¬†Retningslinje om aktivitetszone: Milj√łministeren kan for havne, sejlrender, slusefjorde og klappladser

foretage en vejledende registrering inden for et overfladevandomrade

af nærmere afgrænsede aktivitetszoner, hvor

1) den samlede udstr√¶kning af hver enkelt aktivitetszone inden for et overfladevandomr√•de kun udg√łr en mindre del af overfladevandomr√•dets udstr√¶kning,

2) p√•virkningen fra aktiviteterne i hver zone vurderes at vare ubetydelig for milj√łm√•let for vandomr√•det og

3) aktivitetszonerne hverken s√¶rskilt eller samlet set vedvarende udelukker eller hindrer opfyldelse af milj√łm√•let i overfladevandomr√•det.

 

7.4.52)¬†Retningslinje om milj√łfarlige forurenende stoffer: Indsatsen i forhold til at opfylde milj√łm√•l i vandomr√•derne bestemmes af, om der i de enkelte vandomr√•der er eller kan v√¶re problemer med opfyldelse af milj√łm√•let for s√• vidt ang√•r forurenende stoffer.

 

Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse er:

1. vandområde uden problem

2. vandområde under observation

3. vandområde med behov for stofbestemt indsats

4. vandområde med ukendt tilstand/belastning.

 

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter g√¶ldende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst tilg√¶ngelige teknik og med henblik p√• opfyldelse af milj√łkvalitetskrav, jf. bekendtg√łrelsen om milj√łkvalitetskrav for vandomr√•der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandl√łb, s√łer eller havet. Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres l√łbende, og udledningernes omfang kvantificeres.

 

7.4.53) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at

a) milj√łmyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for forurenende stoffer til vandmilj√łet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder,

b) milj√łmyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med koncentrationer, der har betydning for vandmilj√łet, har udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til g√¶ldende regler, herunder milj√łbeskyttelseslovens regel om anvendelse af bedst tilg√¶ngelige teknik og reglerne i bekendtg√łrelse om milj√łkvalitetskrav for vandomr√•der og krav til udledning af forurenende stoffer til vandl√łb, s√łer eller havet.

 
 

 

Lovgrundlag

Redeg√łrelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk