Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Grundvand Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Grundvand
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Lavbundsområder
Klimasikring
 

7.5.38)¬†Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger m√• ikke v√¶re til hinder for opfyldelse af vandplanens m√•ls√¶tninger i vandl√łb, s√łer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.

 

a. Som udgangspunkt b√łr indvindingen ikke medf√łre en reduktion af vandl√łbenes vandf√łring pa over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor milj√łm√•lene for vandl√łbet er h√łj √łkologisk tilstand hhv. god √łkologisk tilstand. Den n√¶rmere fasts√¶ttelse af den tilladelige reduktion af vandf√łringen sker dog p√• baggrund af en konkret vurdering i forhold til vandl√łbstypen og vandl√łbets s√•rbarhed i √łvrigt, hvor ogs√• andre parametre end medianminimums-vandf√łring kan indg√•. Det afg√łrende krav til fasts√¶ttelse af den tilladelige reduktion af vandf√łringen er, at milj√łm√•lene uanset vandindvinding vurderes at kunne n√•s.

 

c. Med hensyn til de terrestriske √łkosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding, jf. bekendtg√łrelsen om internationale naturbeskyttelsesomr√•der mv., foretages en vurdering af, om indvindingen kan medf√łre v√¶sentlig skade p√• et Natura 2000-omr√•de. S√¶rligt naturtypen ‚ÄĚtidvis v√•de enge p√• mager eller kalkrig bund‚ÄĚ, ‚ÄĚkilder‚ÄĚ og ‚ÄĚrigk√¶r‚ÄĚ er relevante i den forbindelse.

 

d. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen.

 

e. I oplande, hvor vandl√łb er p√•virket af eksisterende almene vandforsyningsanl√¶g, s√•ledes at de ikke kan opfylde milj√łm√•lene, kan opfyldelse af vandl√łbenes kravv√¶rdier for median-minimumsvandf√łringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand.

 

7.5.39)¬†I omr√•der, hvor vandressourcen ikke er tilstr√¶kkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandl√łb, s√łer og vandafh√¶ngige terrestriske naturtyper, b√łr der som udgangspunkt prioriteres s√•ledes:

 

a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelm√¶ssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtg√łrelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanl√¶g

 

b. opretholdelse af en milj√łm√¶ssig acceptabel vandf√łring og vandstand i vandl√łb samt vandudskiftning og vandstand i s√łer og vandafh√¶ngige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens m√•ls√¶tninger

 

c. andre form√•l, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelm√¶ssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgr√łder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og k√łleform√•l samt virkninger af r√•stofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsm√¶ssig helhedsvurdering.

 

7.5.40)¬†Ved placering og indretning af anl√¶g indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udl√¶g af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indeb√¶re en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af s√•vel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i omr√•der med s√¶rlige drikkevandinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. S√¶rligt grundvandstruende aktiviteter m√• som udgangspunkt ikke placeres inden for omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som s√¶rligt grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanl√¶g og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forurenings-komponenter, herunder organiske opl√łsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

 

7.5.41)¬†Omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal s√• vidt muligt friholdes for udl√¶g af arealer til byudvikling. Der kan dog udl√¶gges arealer til byudvikling, hvis det kan godtg√łres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indeb√¶rer en v√¶sentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i omr√•der med s√¶rlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremg√•, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

 

7.5.42)¬†Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet b√łr som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet.

 

7.5.43)¬†Afg√łrelser efter milj√łbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der skal leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afg√łrelser efter milj√łbeskyttelsesloven inden for nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50 mg nitrat/l i efter-situationen. Afg√łrelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at husdyrgodkendelsesbekendtg√łrelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.

 

Halsn√¶s Kommunes egne retningslinjer for fornyelser af tilladelser til vandindvinding efter vandforsyningsloven. Hovedparten af tilladelser til vandindvinding i Halsn√¶s Kommune skal fornys senest et √•r efter den f√łrste vandhandleplan efter milj√łm√•lsloven er godkendt i Byr√•det. De lokale retningslinjer er grundlaget for administrationspraksis ved fornyelse af tilladelserne. De lokale retningslinjer m√• ikke v√¶re til hinder for, at vandplanens milj√łm√•l for vandforekomsterne opfyldes. De lokale retningslinjer om enhedsforbrug (2-5) er den nuv√¶rende administrationspraksis fra Regionplan 2005.

 

HK-Grundvand-1:¬†Forl√¶ngelse af indvindingstilladelser sker p√• en konkret vurdering af fremtidig behov, forudg√•ende forbrug og med beh√łrig hensyn til naturinteresser.

 

HK-Grundvand-2: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse efter f√łlgende enhedsforbrug:

 

 Boliger  45 m3/person/år
 Sommerhuse  45 m3/hus/år
 Kolonihaver  25 m3/have/år
 Institutioner  55 m3/ansat/år
 Byerhverv  20 m3/ansat/år
 Landbrug  24 m3/ækv. stk. hornkvæg/år
 Svind, Filterskylning mv.[2]  Maks 8 % af det totale forbrug


HK-Grundvand-3: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse til mark- og gartnerivanding efter f√łlgende enhedsforbrug angivet i mm/√•r:

¬†Afgr√łde ¬†Leret Sandjord¬† ¬†Sandet Lerjord
 Kartofler  100  60
¬†Fr√łafgr√łder ¬†50 ¬†0
 Græs uden for omdrift  25  0
¬†Gr√¶s og gr√łntfoder ¬†100 ¬†90
¬†Specialafgr√łder ¬†100-150¬†
 Bær- og frugtavl  100 
 Containerkulturer  800 
 Væksthuse 1.000 - 1.500

 

HK-Grundvand-4: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse til vanding af golfbaner efter f√łlgende enhedsforbrug angivet i mm/√•r:

 Teesteder  100
 Greens  275
 Forgreens (maks. 1,5 gange arealet på greenen)  125
¬†√ėvrige baner ¬†0

 

HK-Grundvand-5: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse til vanding af idr√¶tsanl√¶g og udvalgte sev√¶rdigheders gr√¶spl√¶ner efter f√łlgende enhedsforbrug angivet i mm/√•r:

 

 Græsplæner  20

  

Fodnoter:

[2]¬† Vandv√¶rker som forsyner sommerhusomr√•der har typisk et relativt stort ledningsnet og lille samlet forbrug. Det betyder, at vandv√¶rker som overvejende forsyner sommerhuse har et st√łrre svind i % af det totale forbrug end vandv√¶rker som forsyner t√¶tbebyggede byomr√•der.

 
 

 

Lovgrundlag

Redeg√łrelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk