Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Generelle retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

Generelle retningslinjer


Vandplanerne indeholder retningslinjer for al vandforvaltning i Danmark. De fleste er rettet mod vandl√łb, spildevand, s√łer, kystvande og grundvand og de er dermed skrevet ind i de enkelte temaer. Nedenst√•ende retningslinjer er overordnede retningslinjer, der g√¶lder for alle vandrecipienter. Alle retningslinjer er taget fra de statslige planer uden √¶ndringer p√• hverken indhold eller nummerering.

 

7.0.1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal forebygges.

 

7.0.2 Der m√• ikke gives tilladelse til √łget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, med mindre det vil medf√łre en √łget forurening af milj√łet som helhed, hvis tilladelsen ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i v√¶sentlige samfundsm√¶ssige forhold.

 

7.0.3¬†Tilstanden i vandl√łb, s√łer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte milj√łm√•l, som de fremg√•r af WebGIS. Vandomr√•der, der ikke fremg√•r af WebGIS, administreres efter milj√łlovgivningen i √łvrigt. Det b√łr s√•ledes sikres, at der ikke meddelses tilladelser og godkendelser, der m√•tte v√¶re til hinder for, at disse omr√•der opn√•r god tilstand. Det b√łr tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som underst√łtter klimatilpasningsindsatser, f√•r h√łj prioritet.

 

7.0.4 Afg√łrelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder b√•de tilladelser og godkendelser til etablering, udvidelser og √¶ndringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, m√• ikke v√¶re til hinder for, at vandplanernes milj√łm√•l opfyldes, jf. husdyrgodkendelslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og grundvand samt fosforoverskuddet.

Afg√łrelser efter milj√łbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og andre erhvervsm√¶ssige aktiviteter skal sikre, at vandplanernes milj√łm√•l, herunder baseline-foruds√¶tninger og supplerende reduktionskrav til p√•virkning af overfladevand, overholdes. Kommunerne skal is√¶r v√¶re opm√¶rksomme p√• godkendelser vedr. Udledning af spildevand til vandl√łb, s√łer eller havet og p√• udledninger fra dambrug, som ikke er milj√łgodkendt.

 

Dette indebærer,

  • At tilladelse til √łget p√•virkning af vandmilj√łet i en opland, hvor milj√łm√•l er opfyldt, som udgangspunkt f√łrst kan meddeles, n√•r det er godtgjort, at tilladelsen ikke medf√łrer en forringelse af tilstanden, og
  • At tilladelsen til √łget p√•virkning af vandmilj√łet i et opland, hvor milj√łm√•l ikke er opfyldt, som udgangspunkt f√łrst kan meddeles, n√•r det er godtgjort, at milj√łm√•let uanset tilladelsen kan n√•s ved hj√¶lp af andre tiltag. Med ‚ÄĚ√łget p√•virkning‚ÄĚ forst√•s en √łget p√•virkning af vandmilj√łet i forhold til den faktiske udledning p√• tidspunktet for afg√łrelsen.

7.0.5 For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af fosfortilf√łrslen til vandomr√•det, skal der i den f√łrste planperiode tilstr√¶bes en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfortilf√łrsel fra s√•vel diffuse kilder som punktkilder.

 

7.0.6 Gennemf√łrelse af indsatsen efter vandplanerne koordineres med bevaringsm√•ls√¶tningen for Natura 2000-omrader, jf. Natura 2000-planen, s√•ledes at:

 

a) vandplanindsatser, der kan p√•virke et Natura 2000-omrade v√¶sentligt, kan kun gennemf√łres, hvis der tilvejebringes sikkerhed for, at gennemf√łrelsen uden rimelig tvivl og p√• bedste faglige grundlag ikke vil skade bevaringsm√•ls√¶tningen for et Natura 2000-omr√•de, eller hvis der foreligger en helt s√¶rlig situtation, hvor habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, kan finde anvendelse.

 

b) projekter til gennemf√łrelse af vandplanindsatser, der kan p√•virke Natura2000-omrader v√¶sentligt, skal vurderes for deres eventuelle konsekvenser for arter og naturtyper p√• udpegningsgrundlaget efter proceduren i bekendtg√łrelse nr. 408 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesomr√•der samt beskyttelse af visse arter.

  
Dette afsnit er tilf√łjet til Kommuneplan 2013 gennem Kommuneplantill√¶g nr. 4 - Vandtemaer

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk