Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Tværgående temaer Klima

Klima
Sundhed
Kultur og oplevelser
Socialområdet
B√łrn og Unge
Ældre
 

Klima


Klimaarbejdet i Halsn√¶s¬†Kommune¬†fokuserer dels p√• at s√¶nke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt p√• at sikre, at klimafor√•rsagede √¶ndringer ikke medf√łrer oversv√łmmelser og skader p√• bygninger og andre v√¶rdier. Der har v√¶ret arbejdet p√• begge omr√•der i flere √•r, og arbejdet forts√¶tter.

 

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune

Halsn√¶s Kommune har en s√¶rlig udfordring i forhold til klimatilpasning. Store dele af kommunens by- og sommerhusomr√•der ligger meget lavt og er derfor s√•rbare overfor √łgende nedb√łrsm√¶ngder og for stigninger af havspejlet. Samtidig har kommunen en meget lang kyststr√¶kning, der er s√•rbar overfor √¶ndringer i vejret som for eksempel kraftige storme, som medf√łrer risiko for oversv√łmmelse. Afvandingen fra Arres√ł til Roskilde Fjord sker prim√¶rt via kanalen, der g√•r gennem Frederiksv√¶rk. Med forventede √łgede regnm√¶ngder og intensitet vil der fremover v√¶re mere vand, der skal ledes til fjorden, ligesom der kan ske opstuvning i fjorden. Dette kan f√• betydning for sluserne til Arres√ł.

 

For at f√• belyst, hvilke udfordringer kommunen st√•r overfor i forhold til h√•ndtering af vand, har Halsn√¶s Kommune i samarbejde med et konsulentfirma f√•et udarbejdet rapporten "Masterplan for vand". Den indeholder en kortl√¶gning af b√•de nuv√¶rende og forventede fremtidige vandproblemer, der skyldes forandringer i klimaet. Der er arbejdet p√• at l√łse nogle af de problemer, rapporten fandt, ligesom der i forbindelse med klimasikringsplanen vil blive arbejdet videre med de problemer, der endnu ikke er l√łst, herunder is√¶r problemerne ved store nedb√łrsh√¶ndelser.¬†

 

Fremtidens klimatilpasning i Halsnæs Kommune

Klimasikringsplanen, der udarbejdes i 2013 vil fokusere på de klimaforårsagede problemer, der er risiko for i Halsnæs Kommune, prioritere dem og opstille handlinger for de vigtigste. Klimasikringsplanen vil senere blive indarbejdet i kommuneplanen i det nye kapitel om vand i klimasikringsafsnittet.

 

Byudvikling

Kommuneplan 2013 indeholder retningslinjer, der skal sikre, at vandet indt√¶nkes ved udl√¶g af nye byudviklingsarealer. Det kan for eksempel v√¶re s√¶rlige vurderinger for lavtliggende omr√•der (se afsnittet om tekniske anl√¶g). Endvidere stilles der krav om at indt√¶nke regnvandsbassiner eller lignende til h√•ndtering af regnvand. Det kan ogs√• v√¶re engarealer, lave arealer langs vandl√łb eller anlagte regnvandss√łer og bassiner.

 

Spildevandsområdet er et andet vigtigt indsatsområde. I dag afledes regnvand sammen med kloakvand mange steder. Halsnæs Forsyning arbejder på forskellige projektetr med at genbruge regnvand, vedligeholdelse og udbygning af ledningsnettet, samt afkoble regnvand til nesdsivning i flere områder.

 

Kyster

P√• Halsn√¶s Kommunes kyststr√¶kning forekommer der i dag ikke v√¶sentlige kystproblemer. P√• den meget eksponerede Nordkyst er kysterosionen stort set kontrolleret af den intensive kystbeskyttelse. Den omfatter dels privat etableret beskyttelse dels samordnet beskyttelse gennemf√łrt ved medvirken af de offentlige myndigheder.

 

Energi i Halsnæs Kommune

P√• energiomr√•det har der i de senere √•r v√¶ret en r√¶kke offentlige og private tiltag for vedvarende energi (VE-tiltag) i Halsn√¶s Kommune. Der er gennemf√łrt et stort klimaprojekt¬†p√• mange af kommunens ejendomme, der¬†ved renoveringer og forbedringer¬†har medf√łrt betydelige besparelser i energiforbruget: det s√•kaldte ESCO-projektet. Samtidig er der opsat solcelleanl√¶g¬†p√• og ved flere af kommunens ejendomme, ligesom der er opsat¬†en enkelt husstandsvindm√łlle. Projektet forts√¶tter med overv√•gning, ligesom der fortsat arbejdes¬†med nye tiltag. Privat etableres der fortsat en del jordvarmeanl√¶g, ligesom der is√¶r i 2012¬†var et boom i etableringen af solcelleanl√¶g. Der er fortsat en interesse for disse anl√¶g, men etableringen af dem afh√¶nger ogs√• af de tilskuds- og afregningsordninger der findes nationalt.¬†

 

Halsnæs Kommune er også tidligere gået aktivt ind i klimaarbejdet ved at underskrive to konkrete aftaler: En klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og en kurveknækkeraftale med Elsparefonden.

 

I Klimakommuneaftalen forpligter kommunen sig som virksomhed til at reducere CO2-udslippet med 2 % om √•ret frem til 2025. Dette svarer til en absolut CO2-reduktion p√• ca. 33 % i 2025 i forhold til udledningen, da man startede. Kurvekn√¶kkeraftalen med Elsparefonden medf√łrte, at elforbruget blev reduceret med 2 % om √•ret frem til 2011.

  

Fremtidens klima- og energiindsats i Halsnæs Kommune 

Da klimaproblematikken er en global udfordring, er det en international opgave at n√• til enighed om f√¶lles klimam√•l. Men det er op til de nationale og lokale myndigheder, at udfolde og udstikke de rammer som borgere og virksomheder skal efterleve for at klimam√•lene n√•s. Det er den enkeltes handlinger, der g√łr forskellen.

  

For at underst√łtte de nationale m√•l om en CO2-reduktion p√• 20 % frem til 2020 kunne det n√¶ste skridt v√¶re at udvide klimaaftalen til ogs√• at omfatte borgere og private virksomheder i kommunen

 

Hvis Halsn√¶s Kommune vil v√¶re p√• forkant i arbejdet for en mere b√¶redygtig udvikling, er det v√¶sentligt at se p√• energiudfordringen inden for en r√¶kke temaer som f.eks. boligen, vedvarende energi, transport, forbrug, f√łdevarer og f.eks. turisme. Herunder er der en r√¶kke forslag til initiativer, der kan v√¶re med til at g√łre de forskellige omr√•der mere b√¶redygtige.

 

Boligområdet

For at opn√• v√¶sentlige energibesparelser i de private boliger, er det vigtigt at styrke energir√•dgivningen over for borgerne. Der er ved et stort arrangement blevet informeret om private VE-tiltag som sol, vind og jordvarme og om energirigtigt byggeri som f.eks. passivhuse. Etablering af nye fjernvarmeforsynede omr√•der er stagneret, da der ikke er tilslutningspligt for nybyggeri, der opf√łres i bestemte energiklasser, og dermed¬†bliver det √łkonomiske grundlag for fjernvarme for usikkert. Det er overordnet set uhensigtsm√¶ssigt, da fjernvarme har en meget h√łj grad af energieffektivitet. P√• l√¶ngere sigt kan der dog blive tale om at etablere fjernvarme i de omr√•der, der i dag er forsynet med naturgas i for eksempel √ėlsted og den sydlige del af Hundested.

 

Vedvarende energi

Inden for vedvarende energi er det oplagt at styrke mulighederne for at udnytte og udvide vindm√łlleomr√•der, solanl√¶g, fjernvarme baseret p√• biomasse, biogas, jordvarme, b√łlgekraft, geotermiske anl√¶g, algeproduktion osv.

 

Det er vigtigt, at de rette VE-l√łsninger f√•r optimale rammer, s√•ledes at det bliver nemt at implementere CO2-reducerende anl√¶g i Halsn√¶s Kommune. Et eksempel kunne v√¶re at gennemf√łre eksempelprojekter med b√łlgekraft, etablere geotermiske anl√¶g eller at koble nye boligomr√•der p√• st√łrre solfangeranl√¶g.¬†

 

Transportområdet

C02-udledningen fra transportomr√•det udg√łr i dag ca. 25 % af den samlede udledning i Danmark. Det er en sektor, som konstant vokser, og hvor CO2-udledningen ikke p√• samme m√•de kan reguleres i forhold til de nationale CO2 m√•l. ¬†

 

Halsn√¶s Kommune er en pendlerkommune, og det er derfor oplagt at arbejde med b√¶redygtig transport¬†(se ogs√• afsnittet om erhverv).¬†Det kan g√łres ved at udbygge den kollektive trafik for eksempel ved at arbejde for, at kommunen p√• lang sigt bliver betjent af S-tog, at der bliver etableret langt bedre parkeringsforhold for biler og cykler ved stationer, at cykelmuligheder forbedres, at der kommer bycykler, at der kommer mere fokus p√• samk√łrsel osv. Alt sammen initiativer, der skal v√¶re med til at reducere CO2-udledningen fra privatbilisme.

 

P√• busomr√•det vil det v√¶re oplagt at se p√• muligheden for at benytte alternative og milj√łvenlige drivmidler. Det kunne v√¶re VE-el, lokalt produceret biogas eller brint. Dette kunne ogs√• g√¶lde de kommunale biler for eksempel til hjemmeplejen.

 

Forbrug

For at skabe en mere "gr√łn" adf√¶rd hos kommunens borgere og virksomheder, kan der gennemf√łres kampagner for CO2-venlige produkter som en del af kommunens Agenda21-initiativer.¬†

  

CO2- strategi i

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har i dag mange bæredygtighedstiltag. Men det er også vigtigt at få formuleret en klar CO2- strategi, som kan være styrende for de mange forskellige initiativer, der er sat i gang på energi- og klimaområdet, og for de, initiativer, som venter ude i fremtiden.

 

Strategien b√łr udover m√•l for reduktion af CO2-udledning, ogs√• indeholde m√•l for andel af vedvarende energi, transportomr√•det, erhvervsstrategien osv. For at styrke udviklingen i kommunen¬†- herunder kommunens image og milj√łprofil, er det vigtigt, at klimaarbejdet profileres st√¶rkt frem til 2020. Desuden er det centralt, at borgerne og medarbejderne inddrages i klimaarbejdet, s√• det bliver n√¶rv√¶rende for alle. 


CO2 og VE mål for Danmark og EU.

 

Kyotoaftalen 

Efter¬†Kyotoaftalen, var Danmark forpligtet til at reducere CO2-udledningen med 21 procent frem til 2012 i forhold til basis√•ret 1990. If√łlge aftalen skal EU samlet reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser med 8 procent.

 

EU-klimaaftale frem til 2020 

Med den nye EU-klimaaftale, ogs√• kaldet 20/20/20, skal de 27 EU lande frem til 2020 reducere drivhusgasserne med 20 procent, √łge andelen af vedvarende energi til 20 procent og spare 20 procent af energien. For Danmark betyder klimaaftalen, at vi skal op p√• 30 procent VE i 2020. I 2005 var andelen af VE i Danmark ca. 17 procent. EU¬īs gennemsnit reduktion p√• dette omr√•de er 10 procent frem til 2020.

 

VE-tiltag =tiltag for vedvarende energi 

 

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk