Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer

 

Plannavn
Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
15. september 2015

Dato for ikrafttræden
24. september 2015

Høring start
30. april 2015

Høring slut
25. juni 2015


Baggrund

Alle danske kommuner skal indarbejde vandtemaer i deres kommuneplan. Planlægning for vand er tidligere sket via amternes regionplaner, men nu har Naturstyrelsen udarbejdet statslige vandplaner for samtlige større vandoplande, som skal indarbejdes i kommuneplanerne. Dette Forslag til Kommuneplantillæg vil indeholde redegørelse, kort og retningslinjer for vandtemaerne: Vandløb, spildevand, søer, kystvand og grundvand. Tillægget fremlægges i offentlig høring sammen med Halsnæs Kommunes Vandhandleplan. Vandkapitlet indeholder også afsnittet om lavbundsområder og klimatilpasning, der allerede er indarbejdet i Kommuneplan 2013-24.


Formål

Sammenhæng til øvrig planlægning

De statslige vandplaner er bindende for kommuneplanlægningen. Derfor må kommuneplanen ikke være i strid med vandplanen og/eller den kommunale vandhandleplan.

 

Kommuneplan

Hidtil har der været henvist til retningslinjerne for vand i Regionplan 2005. I dette kommuneplantillæg indarbejdes retningslinjerne via vandhandleplanen i Kommuneplan 2013-24. De statslige vandplaner revideres hvert 6. år. De allerede kommuneplanlagte områder er ikke i strid med vandplanen.

 

Spildevandsplan

Spildevandsplanen er vedtaget i 2012 og er afstemt med kravene i Forslag til Vandhandleplan.

 

Råstofplan

Forslag til Vandhandleplanen giver ikke anledning til ændringer i råstofplanen.

 

Vandforsyningsplan

Forslag til Vandhandleplanen giver ikke anledning til ændringer i vandforsyningsplanen.

 

Natura 2000-Handleplaner

Der er i Forslag til Vandhandleplan en række mål for at forbedre vandkvaliteten både til Arresø og Roskilde Fjord, som vil forbedre forholdene i Natura 2000 områderne.


Indhold

Følgende afsnit i kapitlet Vand er tilføjet gennem kommuneplantillægget:

Generelle retningslinjer

Vandløb

Spildevand

Søer

Kystvande

Grundvand


Gælder for hele kommunen?
Ja

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk