Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik Tekniske anlæg Retningslinjer

Trafik og parkering
Tekniske anlæg
Redeg√łrelse
Retningslinjer
VVM-pligtige anlæg
St√łjbelastede omr√•der
 

Se kortet i stort format.


Kort 6.2


H√łjsp√¶ndingsledninger og naturgasnet

6.2.1 Der udl√¶gges ikke nye arealer til h√łjsp√¶ndingsledninger og naturgasnet i Halsn√¶s Kommune.

  

Master

6.2.2 Halsnæs Kommunes vejledning for opsætning af telemaster og mobilantenner skal danne udgangspunkt for opsætning af master og antenner. Se bilag 3.

 

Vindm√łller

6.2.3 Der kan kun lokalplanl√¶gges for udskiftning eller nyopstilling af store m√łller inden for det udpegede vindm√łlleomr√•de ved Torup.

 

6.2.4 Der kan maksimalt opstilles 3 m√łller ved nyopstilling eller udskiftning, og de skal placeres p√• en ret linje med samme indbyrdes afstand.¬†

 

6.2.5 Vindm√łller i en gruppe skal v√¶re ens med hensyn til st√łrrelse, udseende, materialevalg, oml√łbsretning, omdrejningstal, navh√łjde og rotordiameter.¬†

 

6.2.6 Den enkelte vindm√łlles totalh√łjde m√•, indtil en analyse giver mulighed for at √¶ndre retningslinjen gennem et kommuneplantill√¶g, ikke overstige 70 m, og forholdet mellem navh√łjde og rotordiameter skal v√¶re 1:1 (+/- 10 %

 

6.2.7 Der m√• ikke udl√¶gges nye arealer til st√łjf√łlsom anvendelse omkring udlagte vindm√łlleomr√•der, med mindre kommunen ved unders√łgelser har godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, milj√łm√¶ssige eller sikkerhedsm√¶ssige gener forbundet hermed.

 

6.2.8 Vindm√łller m√• ikke opstilles n√¶rmere nabobeboelse end 4 gange m√łllens totalh√łjde.

 

6.2.9 Vindm√łller m√• ikke opstilles n√¶rmere skel mod jernbanestr√¶kninger end 1,0 gange m√łllens totalh√łjde.

 

6.2.10 Vindm√łller m√• ikke placeres n√¶rmere overordnede og vigtige veje end¬†1,0 gange m√łllens totalh√łjde, dog mindst 250 meter fra overordnede veje. Vindm√łller m√• heller ikke placeres¬†direkte i vejens sigtelinie, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opm√¶rksomhed fra vejen og dens forl√łb. Afstanden m√•les fra yderste kant af vejarealet eller en eventuel vejbyggelinje og til yderkant af m√łllet√•rn.

 

6.2.11 Vindm√łller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for h√łjsp√¶ndingsledninger p√• mindst m√łllens totalh√łjde.

 

6.2.12 Ved placering af store vindm√łller mindre end 2,5 km fra en eksisterende vindm√łller eller andet vindm√łlleomr√•de skal redeg√łrelsen for planforslaget s√¶rligt belyse den landskabelige p√•virkning af anl√¶ggene under √©t, herunder oplyse hvorfor p√•virkningen anses for ubetydelig.

 

6.2.13 Husstandsvindm√łller kan kun opstilles uden for de udpegede vindm√łlleomr√•der. Husstandsvindm√łller m√• v√¶re maksimalt 25 meter h√łje.

 

6.2.14 Husstandsvindm√łller kan efter en konkret vurdering og p√• baggrund af en landzonetilladelse opstilles, s√•fremt de placeres enkeltvis i umiddelbar n√¶rhed af bygningerne p√• fritliggende ejendomme.

 

6.2.15 Placering af husstandsvindm√łller i omr√•der, der er udpeget som v√¶rdifulde landskaber eller interesseomr√•der for kulturhistorie, biologi og geologi kan tillades efter en konkret vurdering, s√•fremt landskabs-, natur- og kulturv√¶rdierne ikke forringes.

 

6.2.16 Halsn√¶s Kommunes kystkiler skal friholdes for husstandsvindm√łller. Husstandsm√łller kan placeres inden for kystn√¶rhedszonen efter en konkret planl√¶gningsm√¶ssig og funktionel vurdering. Der skal bl.a. redeg√łres for m√łllens eventuelle indvirkning p√• kystlandskabet.¬†

 

6.2.17 Hvis der placeres husstandsvindm√łller i internationale fuglebeskyttelses- og habitatomr√•der, skal der redeg√łres for vindm√łllens eventuelle p√•virkning af omr√•dets plante- og dyreliv. Hvis der bliver placeret en husstandsvindm√łlle inden for en randzone p√• op til 800 meter fra et internationalt beskyttelsesomr√•de, skal der redeg√łres for vindm√łllens eventuelle p√•virkning af omr√•dets dyre- og planteliv.

 

 

6.2.18 Udskiftning og sanering af husstandsvindm√łller kan kun ske, hvis m√łllernes fysiske udseende ikke √¶ndres v√¶sentligt.

 

6.2.19 I omr√•der hvor der er overordnede radiok√¶deforbindelser¬† eller hvor maritime radioanl√¶g er placeret vil tilladelse til opstilling af vindm√łller b√•de udenfor og indenfor de udpegede vindm√łlleomr√•der bero p√• en konkret vurdering af om m√łllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysninger herom kan f√•s hos IT-og Telestyrelsen.

 

Spildevand

6.2.20 Retningslinjerne i Regionplan 2005, kapitel 5 om grundvand, spildevand samt vandl√łb, s√łer og kystvande er g√¶ldende indtil den statslige vandplan tr√¶der i kraft.

 

6.2.21 Ved planl√¶gning for byggeri og bef√¶stede arealer skal der sikres arealer til nedsivning eller "kontrollerede" oversv√łmmelser.

 

6.2.22 Ved udl√¶g af nye byomr√•der og byomdannelse skal risiko for oversv√łmmelser og problemer med at bortlede vand vurderes. Det skal gennem lokalplanl√¶gning sikres, at nedsivning/bortledning af regnvand kan ske p√• en forsvarlig m√•de.

 

6.2.23 Ved udl√¶g af nye byomr√•der og byomdannelse skal der udl√¶gges arealer, der kan v√¶re med til at forsinke regnvand. Det kan f.eks. v√¶re regnvandss√łer/bassiner, udnyttelse af byn√¶re engomr√•der eller lignende.¬†

 

6.2.24 Vandet kan være med til at styrke naturkvaliteten og de rekreative naturmæssige værdier, og skal derfor indarbejdes ved planlægning af nye byområder og byomdannelse.

 

Varme

6.2.25 Omkring eksisterende og planlagte kraftv√¶rker, kraftvarmev√¶rker og fjernvarmev√¶rker over 100 MW indfyret effekt samt omkring virksomheder, der er omfattet af ¬ß 5 i risikobekendtg√łrelsen, m√• der ikke udl√¶gges arealer til forureningsf√łlsom anvendelse inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan godtg√łres, at det ikke er forbundet med milj√łm√¶ssige problemer. For anl√¶g mellem 30 MW og 100 MW er den tilsvarende afstand 200 meter.

 

Affaldsbehandling

6.2.26 Lossepladsen ved Frederiksv√¶rk Affaldscenter oph√łrte med udgangen af juni 2009, hvorefter omr√•det senere skal overg√• til rekreative form√•l. Lossepladsen skal fortsat overv√•ges.

 

Forurenet og ren jord

6.2.27 Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

 

6.2.28 Der m√• i den kommunale planl√¶gning ikke udl√¶gges arealer, s√•ledes at afstanden mellem forureningsf√łlsom arealanvendelse og deponeringsanl√¶g for forurenet jord bliver mindre end 500 m, med mindre det ved unders√łgelser godtg√łres, at der ikke er milj√łm√¶ssige gener forbundet hermed.

 

Biogasanlæg

6.2.29 Der udl√¶gges ikke arealer til f√¶lles biogasanl√¶g i Halsn√¶s Kommune, da der ikke er potentiale herfor. Der kan efter en konkret vurdering¬†af landskab-, natur-, kultur- og grundvandsv√¶rdierne gives tilladelse til placering af g√•rdbiogasanl√¶g til behandling af husdyrg√łdning.

 

 

Andet

6.2.30 Bygninger og master h√łjere end 100 meter m√• ikke etableres, f√łr der er indhentet tilladelse fra Statens Luftfartv√¶sen.


 


Lovgrundlag

Retningslinjerne for Tekniske anl√¶g er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11a, stk. 5.

 

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er fastholdt i forhold til Kommuneplan 2009. Fingerplan 2013 besk√¶ftiger sig ikke med tekniske anl√¶g inden for det √łvrige hovedstadsomr√•der, hvor Halsn√¶s er beliggende. For retningslinjer der vedr√łrer vandtemaerne henvises endnu til Regionplan 2005 kapitel 5. N√•r de statslige vandplaner er vedtaget, oph√¶ves regionplanens retningslinjer. Der vil til den tid komme et kommuneplantill√¶g, som fastl√¶gger alle retningslinjerne for h√•ndtering af vand - have, s√łer, vandl√łb, grundvand med mere p√• baggrund af kommunens vandhandleplanen. Kommuneplan 2013 henviser til retningslinjer for telemaster og mobilantenner.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk