Tekniske anlæg


Byrådet vil

- sikre grundlaget for, at der en god forsyning af naturgas, fjernvarme og el. 

- sikre grundlaget for, at der er en tilfredsstillende dækning med mobilmaster. 

- fremme andelen af vedvarende energi bl.a. i form af vindmøller. 

- sikre, at spildevand bortledes, renses og udledes hygiejnisk, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. 

- sikre, at risiko for oversvømmelser og opgaven med at bortlede vand indtænkes ved udlæg af nye byområder og ved byomdannelse. 

- sikre en bæredygtig affaldshåndtering, der er præget af klima- og miljøbevidsthed, hvor affaldsminimering, ressourceudnyttelse og sundhed er vigtige aspekter.

- sikre mulighederne for grøn energi, herunder ved anvendelse af husdyrgødning til biogas og solenergi.