RammeomrĂĄde 8.C6


Plannavn
for Nørregade Nordøst

Plandistrikt
Hundested

Max. bebygget grundareal i m2
80%

Arealanvendelse
CenteromrĂĄde

Min. grundstørrelse
Der gives mulighed for sokkeludstykning med fællesarealer og fælles parkeringsarealer

Bebyggelsesprocent
80

Max. antal etager
2,5

Anvendelse
At bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 2.500 m² for dagligvarebutikker og 800 m² for udvalgsvarebutikker

Bemærkning
At omrĂĄdet anvendes til centerformĂĄl, og at omrĂĄdet bliver fastlagt til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formĂĄl og boliger.
Der må ikke indrettes boliger i stueetagen mod Nørregade og på tilstødende pladser.
På Nørregade og på tilstødende pladser må høje kældre og lokaler beliggende i stueetagen ikke anvendes til følgende former for butikker og erhverv: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, advokatkontorer og lignende.
At bebyggelsen skal placeres langs Nørregade inden for 10 meter fra skel. Maksimal bebyggelseshøjde mod Nørregade er 2½ etage. Yderligere bebyggelse kan opføres i op til 2 etager på de bagvedliggende arealer, men først efter at byggemuligheden langs Nørregade er udnyttet.
Ny bebyggelse skal relatere sig til Hundesteds oprindelige
arkitektoniske udtryk enten i farve, tagbelægning, karakter eller materiale. Langs Nørregade skal facader være åbne og varierede eksempelvis ved udspring, højdeforskel, materialeskift eller horisontale facadebrud.
Nye butikker kan eventuelt indrettes uden, at der stilles krav om etablering af parkeringspladser.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af fřlgende tillćg: For Hundested Bymidte