Rammeområde 8.C2


Plannavn
Nørregade Midt - Center

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
75

Max. antal etager
Se bemærkninger

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Området kan anvendes til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formål og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. På Nørregade og på tilstødende pladser må høje kældre og lokaler beliggende i stueetagen ikke anvendes til følgende former for butikker og erhverv: Pengeinstitutter, ejendomsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, advokatkontorer og lignende. Ny bebyggelse skal ske inden for de byggefelter og principper, der er vist i bilag C. På østsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og højde til kip må ikke overstige 12 meter. På vestsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og højde til kip må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelse skal placeres langs Nørregade inden for 10 meter fra skel. Yderlig bebyggelse kan opføres i op til 2 etager på de bagvedliggende arealer, men først efter at byggemuligheden langs Nørregade er udnyttet. Nørregade 22-24 udpeges som bevaringsværdige. På grunden Nørregade 22-26 skal der etableres en plads mod Nørregade og sikres offentlig stiforbindelse mellem Nørregade og Strandvejen. Pladsen skal være offentlig tilgængelig. Færgepassagen kan lukkes for gennemkørende trafik og der kan indrettes en mindre plads mod Nørregade 8. Ved indretning af et torv skal eksisterende parkeringspladser genetableres. Nye butikker kan eventuelt indrettes uden at der stilles krav om etablering af parkeringspladser. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af følgende tillæg: For Hundested Bymidte