Rammeområde 4.C11


Plannavn
Torvet ved biblioteket

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110

Max. antal etager

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for andre butikker og funktioner. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget