Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Milj√łscreening Screening vedvarende energi

Forord
Indledning
Milj√łscreening
Sammenfatning af screeninger
Screening vedvarende energi
Screening detailhandelstemaet
Screening lavbund
Screening jordbrug
Ændringer
 

Screening vedvarende energi

Milj√łscreening i henhold til Lov om milj√łvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger og sommerhuse

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsm√łde mesv, pvme, jkro, laaf

 

Læservejledning:

Lov om milj√łvurdering af planer og programmer tr√•dte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en milj√łvurdering af planer og programmer, som kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.

1. Indledende screening.

Her fastl√¶gges det, om en plans p√•virkning p√• milj√łet har en karakter og et omfang, der kr√¶ver at der gennemf√łres en milj√łvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens ¬ß 3, hvor det fremg√•r hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag ¬ß 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner unders√łges det f√łrst, om:

  • Planen giver mulighed for anl√¶gsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I s√• fald skal der gennemf√łres en milj√łvurdering. Hvis planen omfatter mindre omr√•der p√• lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre √¶ndring af en g√¶ldende plan, skal der kun gennemf√łres en milj√łvurdering, hvis planen vurderes at f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.
  • Planen kan p√•virke et internationalt naturbeskyttelsesomr√•dev√¶sentligt.

 

Hvis √©n af de to betingelser er opfyldt skal der gennemf√łres en milj√łvurdering.

Er det ikke tilf√¶ldet skal det vurderes om planen kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łeti det hele taget og at der derfor skal laves en milj√łvurdering.

2. Planens indvirkning p√• milj√łet - screening eller milj√łvurdering.

Nedenst√•ende tjekliste omfatter de milj√łparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en milj√łvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning p√• den p√•g√¶ldende milj√łparameter.

Skal der foretages en milj√łvurdering bruges tjeklisten som afgr√¶nsning for omfanget af milj√łvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning p√• milj√łet, skal indg√• i milj√łvurderingen.

 

Konklusion:

Det er vurderet, at temaet ikke skal milj√łvurderes. P√•virkningerne af milj√łet er af meget lille omfang og alene meget lokalt. Kommuneplanens bestemmelser vil ikke medf√łre en st√łrre p√•virkning af lokalmilj√łet end de generelle muligheder j√¶vnf√łr g√¶ldende lovgivning ‚Äď snarere mindre.

 

 

 

Planens indvirkning p√• milj√łet

 

 

 

 

 

 

Milj√łparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves milj√łvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en milj√łvurdering

Bemærkninger

Befolkning og sundhed

Indend√łrs st√łjp√•virkning

 

x

 

Varmepumper kan st√łje. Kan med fordel placeres p√• jorden t√¶t p√• bygningen. Skal overholde g√¶ldende st√łjgr√¶nser.

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

X

 

 

 

Friluftsliv/rekreative interesser

X

 

 

 

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

X

 

 

 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

X

 

 

 

Planteliv

X

 

 

 

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

X

 

 

 

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

x

 

 

 

Habitat-områder

X

 

 

 

Spredningskorridorer

X

 

 

 

Naturbeskyttelse jf. § 3

X

 

 

 

Gr√łnne omr√•der

X

 

 

 

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

 

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

 

X

 

Der skal tages landskabelige hensyn ved placering af solcelleanl√¶g og m√łller. Eventuel p√•virkning vil v√¶re v√¶sentlig mindre end ved de allerede i Kommuneplan 2009 mulige husstandsm√łller.

Geologiske særpræg

X

 

 

 

Jordforurening

x

 

 

 

Risiko for jordforurening

X

 

 

 

Jordhåndtering/flytning

X

 

 

 

Vand

Overfladevand, herunder p√•virkning af vandl√łb og v√•domr√•der

X

 

 

 

Udledning af spildevand

X

 

 

 

Grundvandsforhold

X

 

 

 

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

 

Luft

Luftforurening (st√łv og andre emissioner)

X

 

 

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

X

 

 

 

St√łj

St√łj

 

X

 

Aktuelt ved vindm√łller og varmepumper. Vindm√łller er styret af et cirkul√¶re om st√łj. Varmepumper om vejledende st√łj i boligomr√•der m.m.

Vibrationer

 

x

 

Kan v√¶re aktuelt ved varmepumper ‚Äď der er vejledende gr√¶nsev√¶rdier.

Trafik

Trafikafvikling/belastning

X

 

 

 

St√łj

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Sikkerhed

 

x

 

Et solcelleanlæg må ikke kunne blænde trafikanter. Der tillades alene antirefleksbehandlede anlæg.

Risiko for ulykker

 

x

 

Et solcelleanlæg må ikke kunne blænde trafikanter. Der tillades alene antirefleksbehandlede anlæg.

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

 

x

 

Fossile br√¶ndstoffer kan spares med deraf f√łlgende mindre udledning af CO2 m.m. Men omfang lille.

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

 

X

 

Der skal tages h√łjde for kulturv√¶rdier. Det er allerede gjort i Kommuneplan 2009 i rammerne.

Arkitektoniske værdier

 

X

 

Der skal tages h√łjde for s√¶rligt v√¶rdifulde ejendomme. De vil ofte v√¶re sikret gennem udpegning som bevaringsv√¶rdig eller lignende. Dels i lokalplaner og dels i Kommuneplan 2009 (visse byomr√•der)

Kirker

x

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

X

 

 

 

Energiforbrug

 

x

 

Giver en ren energiproduktion.

Vandforbrug

X

 

 

 

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, milj√łfremmede stoffer

x

 

 

 

Affald, genanvendelse

X

 

 

 

By√łkologi /Agenda 21/ CO2

 

x

 

Positivt at fremme vedvarende energikilder.

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

 

x

 

Påvirker den aktuelle ejendom. En del vigtige bygninger er sikret gennem udpegning som bevaringsværdig eller lignende. Dels i lokalplaner og dels i Kommuneplan 2009 (visse byområder)

Lys og/eller refleksioner

 

x

 

Solcelleanlæg skal antirefleksbehandles.

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

 

x

 

Ved brand i bygninger med solceller er der problemer med, at solceller er str√łmf√łrende. Ikke et kommuneplanrelateret forhold.

Socio√łkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

X

 

 

 

Påvirkning af erhvervsliv

 

x

 

Arbejde med opsætning og produktion. Typisk lokale, der opsætter dem.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk