Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Milj√łscreening Screening lavbund

Forord
Indledning
Milj√łscreening
Sammenfatning af screeninger
Screening detailhandelstemaet
Screening vedvarende energi
Screening lavbund
Screening jordbrug
Ændringer
 

Screening Lavbund

Milj√łscreening i henhold til Lov om milj√łvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 lavbundstemaet ‚Äď fosforreducerende v√•domr√•de

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsm√łde mesv, pvme, jkro, laaf

 

Læservejledning:

Lov om milj√łvurdering af planer og programmer tr√•dte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en milj√łvurdering af planer og programmer, som kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.

1. Indledende screening.

Her fastl√¶gges det, om en plans p√•virkning p√• milj√łet har en karakter og et omfang, der kr√¶ver at der gennemf√łres en milj√łvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens ¬ß 3, hvor det fremg√•r hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag ¬ß 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner unders√łges det f√łrst, om:

  • Planen giver mulighed for anl√¶gsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I s√• fald skal der gennemf√łres en milj√łvurdering. Hvis planen omfatter mindre omr√•der p√• lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre √¶ndring af en g√¶ldende plan, skal der kun gennemf√łres en milj√łvurdering, hvis planen vurderes at f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.
  • Planen kan p√•virke et internationalt naturbeskyttelsesomr√•dev√¶sentligt.


Hvis √©n af de to betingelser er opfyldt skal der gennemf√łres en milj√łvurdering.

Er det ikke tilf√¶ldet skal det vurderes om planen kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łeti det hele taget og at der derfor skal laves en milj√łvurdering.

2. Planens indvirkning p√• milj√łet - screening eller milj√łvurdering.

Nedenst√•ende tjekliste omfatter de milj√łparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en milj√łvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning p√• den p√•g√¶ldende milj√łparameter.

Skal der foretages en milj√łvurdering bruges tjeklisten som afgr√¶nsning for omfanget af milj√łvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning p√• milj√łet, skal indg√• i milj√łvurderingen.

 

Konklusion:

Det er vurderet, at temaet ikke skal milj√łvurderes. √Ündringer i temaet omfatter alene udpegning af et muligt potentielt v√•domr√•de langs Lyngby √Ö. Der er ikke udarbejdet et konkret projekt for dette endnu. F√łrst derigennem vil en lang r√¶kke detailforhold blive afklaret. Omr√•det er udlagt som lavbundsomr√•de i Kommuneplan 2009. P√•virkningen af milj√łet vurderes at blive positivt. En mere konkret p√•virkning vil kunne vurderes p√• baggrund af et eventuelt fremtidigt projekt for v√•domr√•det.

 

 

Planens indvirkning p√• milj√łet

 

 

 

 

 

Milj√łparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves milj√łvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en milj√łvurdering

Bemærkninger
Befolkning og sundhed

Indend√łrs st√łjp√•virkning

X

 

 

 

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

X

 

 

 

Friluftsliv/rekreative interesser

 

x

 

Nyt naturområde giver bedre mulighed for at opleve naturen. Omfanget er dog ikke stort på grund af områdets utilgængelighed.

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

X

 

 

 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

 

X

 

Bedre leveforhold.

Planteliv

 

X

 

Bedre leveforhold for visse arter.

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

 

X

 

Bedre leveforhold for visse arter.

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

 

x

 

St√łrre fourageringsomr√•de og sammenh√¶ng. Vil medf√łre mindre fosforudledning til Arres√ł (Natura 2000-omr√•de).

Habitat-områder

 

X

 

Bedre sammenh√¶ng, styrkelse af omr√•det. Styrkelse af Arres√ł (Natura 2000-omr√•de) og bedre forhold for de arter, den er udpeget p√• grundlag af.

Spredningskorridorer

 

X

 

Bedre sammenh√¶ng, styrkelse af den allerede udlagte Str√ł Bjerge-korridor.

Naturbeskyttelse jf. § 3

 

X

 

Styrker naturtyper, der er beskyttede.

Gr√łnne omr√•der

 

X

 

Mere generel styrkelse.

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

 

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

 

x

 

Styrker oplevelsen af ådalen, da åen vil fremstå tydeligere.

Geologiske særpræg

X

 

 

 

Jordforurening

X

 

 

 

Risiko for jordforurening

X

 

 

 

Jordhåndtering/flytning

X

 

 

 

Vand

Overfladevand, herunder p√•virkning af vandl√łb og v√•domr√•der

 

x

 

Skabelse af nyt vådområde.

Udledning af spildevand

X

 

 

 

Grundvandsforhold

 

x

 

Styrker grundvandsressourcerne lokalt.

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

 

Luft

Luftforurening (st√łv og andre emissioner)

X

 

 

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

X

 

 

 

St√łj

St√łj

X

 

 

 

Vibrationer

X

 

 

 

Trafik

Trafikafvikling/belastning

X

 

 

 

St√łj

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Sikkerhed

X

 

 

 

Risiko for ulykker

X

 

 

 

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

X

 

 

 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

X

 

 

 

Arkitektoniske værdier

X

 

 

 

Kirker

X

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

 

X

 

Arealer, der vil blive oversv√łmmet er i dag landbrugsarealer af meget sekund√¶r karakter samt¬† mindre brakomr√•der, krat, lunde og eng.

Energiforbrug

x

 

 

 

Vandforbrug

X

 

 

 

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, milj√łfremmende stoffer

X

 

 

 

Affald, genanvendelse

X

 

 

 

By√łkologi /Agenda 21/ CO2

X

 

 

 

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

X

 

 

 

Lys og/eller refleksioner

X

 

 

 

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

 

 

 

Socio√łkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

X

 

 

 

Påvirkning af erhvervsliv

X

 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk