Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Milj√łscreening Screening detailhandelstemaet

Forord
Indledning
Milj√łscreening
Sammenfatning af screeninger
Screening vedvarende energi
Screening detailhandelstemaet
Screening lavbund
Screening jordbrug
Ændringer
 

Screening detailhandelstemaet

Milj√łscreening i henhold til Lov om milj√łvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013 - detailhandelstemaet

Dato 28.02.2013

Deltagere ved screeningsm√łde Mesv, pvme, jkro, laaf

 

Læservejledning:

Lov om milj√łvurdering af planer og programmer tr√•dte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en milj√łvurdering af planer og programmer, som kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.

1. Indledende screening.

Her fastl√¶gges det, om en plans p√•virkning p√• milj√łet har en karakter og et omfang, der kr√¶ver at der gennemf√łres en milj√łvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens ¬ß 3, hvor det fremg√•r hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag ¬ß 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner unders√łges det f√łrst, om:

  • Planen giver mulighed for anl√¶gsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I s√• fald skal der gennemf√łres en milj√łvurdering. Hvis planen omfatter mindre omr√•der p√• lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre √¶ndring af en g√¶ldende plan, skal der kun gennemf√łres en milj√łvurdering, hvis planen vurderes at f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.
  • Planen kan p√•virke et internationalt naturbeskyttelsesomr√•dev√¶sentligt.

 

Hvis √©n af de to betingelser er opfyldt skal der gennemf√łres en milj√łvurdering.

Er det ikke tilf√¶ldet skal det vurderes om planen kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łeti det hele taget og at der derfor skal laves en milj√łvurdering.

2. Planens indvirkning p√• milj√łet - screening eller milj√łvurdering.

Nedenst√•ende tjekliste omfatter de milj√łparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en milj√łvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning p√• den p√•g√¶ldende milj√łparameter.

Skal der foretages en milj√łvurdering bruges tjeklisten som afgr√¶nsning for omfanget af milj√łvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning p√• milj√łet, skal indg√• i milj√łvurderingen.

 

Konklusion:

Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en milj√łvurdering for temaet, da de √¶ndringer, der er indf√łrt, ikke medf√łrer v√¶sentlige p√•virkninger af milj√łet.

 

 

 

Planens indvirkning p√• milj√łet

 

 

 

 

 

 

Milj√łparametre

Ikke relevant og derfor ikke behandlet

Forholdet er behandlet og der skal ikke laves milj√łvurdering

Forholdet er behandlet og der skal laves en milj√łvurdering

Bemærkninger
Befolkning og sundhed

Indend√łrs st√łjp√•virkning

X

 

 

 

Sundhedstilstand

X

 

 

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

 

x

 

Lokale dagligvarebutikker er en fordel for svage grupper, der får nemmere ved at handle ind. Mulighederne for at etablere lokale dagligvarebutikker er ikke ændret væsentligt.

Friluftsliv/rekreative interesser

X

 

 

 

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

 

x

 

Lokal st√łj og trafik(st√łj). Der er krav om trafikal hensigtsm√¶ssig placering. De mest st√łjende aktiviteter er forudsat placeret indend√łrs.
St√łj fra tekniske installationer kan give problemer, som skal h√•ndteres konkret hver gang. Indg√•r allerede i Kommuneplan 2009.

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

X

 

 

 

Planteliv

X

 

 

 

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

X

 

 

 

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

X

 

 

Placering altid i byzone. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Habitat-områder

X

 

 

 

Spredningskorridorer

X

 

 

 

Naturbeskyttelse jf. § 3

X

 

 

 

Gr√łnne omr√•der

X

 

 

 

Skovrejsning/skovnedlæggelse

X

 

 

 

Fredning

X

 

 

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

X

 

 

 

Geologiske særpræg

X

 

 

 

Jordforurening

X

 

 

 

Risiko for jordforurening

X

 

 

 

Jordhåndtering/flytning

 

x

 

Skal indarbejdes i projekt jf. anden lovgivning.

Vand

Overfladevand, herunder p√•virkning af vandl√łb og v√•domr√•der

X

 

 

 

Udledning af spildevand

 

x

 

Tjek p√• regnvandsafledning efter lokale forhold. F√łlger i √łvrigt spildevandsplanen for sanit√¶rt spildevand.

Grundvandsforhold

X

 

 

 

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

X

 

 

 

Luft

Luftforurening (st√łv og andre emissioner)

X

 

 

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

 

x

 

Omfanget er lille, da der kommer få lastbiler.

St√łj

St√łj

 

X

 

Kompressorer og ventilationsanlæg på bygning. Placering skal placeres under hensyntagen til naboer ved projektering.  Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Vibrationer

 

X

 

Kan enkelt steder v√¶re et problem ved varetransport. Lastbilk√łrsel s√łges placeret l√¶ngst fra n√¶rmeste naboer ved projektering. Indg√•r allerede i Kommuneplan 2009.

Trafik

Trafikafvikling/belastning

 

X

 

Lokal trafik. Der er krav om trafikal hensigtsmæssig placering og placering i boligområderne.
Butikker til særligt pladskrævende varer placeres i erhvervsområder med gode vejforhold. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

St√łj

 

X

 

Der skal tages mest muligt hensyn til naboer og omr√•dets beboere ved hvert konkret projekt. Alle placeringer skal v√¶re med gode adgangsforhold ‚Äď alts√• ikke helt inde p√• de sm√• villaveje. Indg√•r allerede i Kommuneplan 2009.

Energiforbrug

 

x

 

Dagligvarebutikker placeres centralt i boligomr√•der ‚Äď minimerer behovet for biltrafik. Indg√•r allerede i Kommuneplan 2009.

Sikkerhed

 

x

 

Skal placeres ved egnede veje i forhold til forventet trafikafvikling. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Risiko for ulykker

 

x

 

Skal placeres ved egnede veje i forhold til forventet trafikafvikling. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

X

 

 

 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

 

x

 

Ved den konkrete placering, skal der tages hensyn til kulturhistorien. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Arkitektoniske værdier

 

x

 

Skal sikres gennem lokalplanlægning. Indgår allerede i Kommuneplan 2009.

Kirker

X

 

 

 

Arkæologiske værdier

X

 

 

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

X

 

 

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

X

 

 

 

Energiforbrug

X

 

 

 

Vandforbrug

X

 

 

 

Produkter, materialer og råstoffer

X

 

 

 

Kemikalier, milj√łfremmede stoffer

X

 

 

 

Affald, genanvendelse

 

X

 

Affaldsh√•ndtering sikres i projekt. Typisk indend√łrs. Indg√•r allerede i Kommuneplan 2009.

By√łkologi /Agenda 21/ CO2

x

 

 

Normalt krav om gr√łnne randzoner ved p-plads.

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

x

 

 

S√łges tilpasset omr√•det bedst muligt i lokalplanl√¶gning.

Lys og/eller refleksioner

X

 

 

Skiltning reguleres i projekt/ lokalplanlægning.

Sikkerhed

Kriminalitet

X

 

 

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

 

 

 

Socio√łkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold

 

X

 

Positiv effekt for lokalområdet. Uændret fra Kommuneplan 2009.

Påvirkning af erhvervsliv

 

X

 

Positiv effekt for erhvervslivet. Uændret fra Kommuneplan 2009.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk