Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Milj√łscreening Sammenfatning af screeninger

Forord
Indledning
Milj√łscreening
Sammenfatning af screeninger
Screening vedvarende energi
Screening detailhandelstemaet
Screening lavbund
Screening jordbrug
Ændringer
 

Sammenfatning af screeninger

Milj√łscreening i henhold til Lov om milj√łvurdering af planer og programmer

Halsnæs Kommune

Projekt Kommuneplan 2013

Dato februar 2013

Deltagere ved screeningsm√łde mesv, jkro, laaf

 

Læservejledning:

Lov om milj√łvurdering af planer og programmer tr√•dte i kraft d. 21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en milj√łvurdering af planer og programmer, som kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.

1. Indledende screening.

Her fastl√¶gges det, om en plans p√•virkning p√• milj√łet har en karakter og et omfang, der kr√¶ver at der gennemf√łres en milj√łvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens ¬ß 3, hvor det fremg√•r hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag ¬ß 3 som omfatter bl.a. kommune- og lokalplaner. For kommune- og lokalplaner unders√łges det f√łrst, om:

  • Planen giver mulighed for anl√¶gsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I s√• fald skal der gennemf√łres en milj√łvurdering. Hvis planen omfatter mindre omr√•der p√• lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre √¶ndring af en g√¶ldende plan, skal der kun gennemf√łres en milj√łvurdering, hvis planen vurderes at f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łet.
  • Planen kan p√•virke et internationalt naturbeskyttelsesomr√•dev√¶sentligt.

 

Hvis √©n af de to betingelser er opfyldt skal der gennemf√łres en milj√łvurdering.

Er det ikke tilf√¶ldet skal det vurderes om planen kan f√• v√¶sentlig indvirkning p√• milj√łeti det hele taget og at der derfor skal laves en milj√łvurdering.

2. Planens indvirkning p√• milj√łet - screening eller milj√łvurdering.

Nedenst√•ende tjekliste omfatter de milj√łparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en milj√łvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning p√• den p√•g√¶ldende milj√łparameter.

Skal der foretages en milj√łvurdering bruges tjeklisten som afgr√¶nsning for omfanget af milj√łvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning p√• milj√łet, skal indg√• i milj√łvurderingen.

 

 

Konklusion: Kommuneplan 2013 er en smal revision af Kommuneplan 2009, hvor der ikke er nogen nye udl√¶g af omr√•der til boligform√•l, erhverv, detailhandel eller tekniske anl√¶g, veje, stier med mere. Screeningen af de afsnit, der rettes i, eller som er nye i Kommuneplan 2013 har f√łrt til, at fire temaer er gennemg√•et n√łjere, da √¶ndringerne er vurderet til muligvis at kunne medf√łre p√•virkninger af milj√łet. Det er temaerne Detailhandel, Vedvarende energikilder, Lavbund og Jordbrug. Der er gennemf√łrt et scoping af disse fire temaer.

 

Planens indvirkning p√• milj√łet

+: Mulig positiv påvirkning
-: Mulig negativ påvirkning
0: Formentlig ingen påvirkning

Milj√łparametre

Detailhandel

Vedvarende energikilder

Lavbund

Jordbrug

 

Befolkning og sundhed

Indend√łrs st√łjp√•virkning

0

-

0

0

 

Sundhedstilstand

0

0

0

0

 

Svage grupper

(f.eks. handicappede)

+

0

0

0

 

Friluftsliv/rekreative interesser

0

0

+

+

 

Begrænsninger og gener overfor befolkningen

-

0

0

0

 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)

Dyreliv

0

0

+

+/-

 

Planteliv

0

0

+

+/-

 

Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper

0

0

+

+/-

 

Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder

0

0

+

+/-

 

Habitat-områder

0

0

+

+/-

 

Spredningskorridorer

0

0

+

+/-

 

Naturbeskyttelse jf. § 3

0

0

+

+/-

 

Gr√łnne omr√•der

0

0

+

+/-

 

Skovrejsning/skovnedlæggelse

0

0

0

0

 

Fredning

0

0

0

0

 

Landskab og jordbund

Landskabelig værdi

0

-

+

+

 

Geologiske særpræg

0

0

0

-

 

Jordforurening

0

0

0

0

 

Risiko for jordforurening

0

0

0

0

 

Jordhåndtering/flytning

0

0

0

0

 

Vand

Overfladevand, herunder p√•virkning af vandl√łb og v√•domr√•der

0

0

+

0

 

Udledning af spildevand

0

0

0

0

 

Grundvandsforhold

-

0

+

-

 

Risiko for forurening af grundvandsressourcer

0

0

0

0

 

Luft

Luftforurening (st√łv og andre emissioner)

0

0

0

-

 

Emissioner fra eventuel trafik til og fra området

-

0

0

0

 

St√łj

St√łj

-

-

0

0

 

Vibrationer

-

-

0

0

 

Trafik

Trafikafvikling/belastning

-

0

0

0

 

St√łj

-

0

0

0

 

Energiforbrug

-

0

0

0

 

Sikkerhed

-

-

0

0

 

Risiko for ulykker

-

-

0

0

 

Klimatiske faktorer

Eventuel påvirkning af klima

0

+

0

0

 

Kulturarv

Kulturhistoriske værdier

-

-

0

0

 

Arkitektoniske værdier

-

-

0

0

 

Kirker

0

0

0

0

 

Arkæologiske værdier

0

0

0

0

 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

0

0

0

0

 

Ressourcer og affald

Arealforbrug

0

0

-

0

 

Energiforbrug

0

+

0

0

 

Vandforbrug

0

0

0

0

 

Produkter, materialer og råstoffer

0

0

0

0

 

Kemikalier, milj√łfremmende stoffer

0

0

0

0

 

Affald, genanvendelse

+

0

0

0

 

By√łkologi /Agenda 21/ CO2

0

+

0

0

 

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk

0

-

0

0

 

Lys og/eller refleksioner

0

-

0

0

 

Sikkerhed

Kriminalitet

0

0

0

0

 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

0

-

0

0

 

Socio√łkonomiskeeffekter

Påvirkning af sociale forhold

+

0

0

0

 

Påvirkning af erhvervsliv

+

+

0

+

 

                   

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk