Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen Indledning Landsplandirektiver

Forord
Indledning
Plan- og Agenda Strategi
Landsplanredegørelsen
Landsplandirektiver
Statens vand- og naturplaner
Den regionale udviklingsplan
Råstofplan
Nabokommunernes planlægning
Lov om planlægning
Miljøscreening
Ændringer
 

Landsplandirektiver og Fingerplan


Halsnæs Kommune er omfattet af Fingerplan 2013, der er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning. Fingerplan 2013 deler hovedstadsområdet op i fire områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige Hovedstadsområde. Der er forskellige bestemmelser for byudviklingen i de forskellige områder, men overordnet set skal byudviklingen ske i det indre og ydre storbyområde. Halsnæs Kommune ligger i det øvrige Hovedstadsområde, hvor byudviklingen skal være begrænset og af lokal karakter. I overensstemmelse med Fingerplanen satser Kommuneplan 2013 på at udvikle byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse frem for inddragelse af områder i det åbne land.

 

Halsnæs Kommune er desuden omfattet af et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der fastsætter overordnede bestemmelser for planlægning for områder til detailhandel. Retningslinjerne for detailhandel er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens detailhandelsbestemmelser.

 

Endelig er der i  2009 offentliggjort et landsplandirektiv for genanvendelse af Auderødlejren, der fastsætter den fremtidige anvendelse af den militære lejr efter at forsvaret har forladt området.

 

Statslige interesser

Miljøministeriet har i 2011 fremlagt de statslige interesser i den kommunale planlægning. Kommuneplan 2013 er udarbejdet, således at den ikke er i strid med de statslige interesser. Et af interessepunkterne er, at der skal udarbejdes en sammenhængende turistpolitisk overvejelse for Halsnæs Kommune, hvis der skal lokaliseres nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Det er ikke umiddelbart aktuelt, men det er besluttet at udarbejde en sådan turistpolitisk overvejelse i sin egen selvstændige proces i løbet af 2013-2014, således at det også bliver muligt at få mere fokus på denne proces. 

 

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk