Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Fritid Friluftsformål Retningslinjer

Sommerhuse
Kolonihaver
Friluftsformål
Redeg√łrelse
Retningslinjer
 

 

Se kortet i stort format.


Kort 4.3


Regionale friluftsområder

4.3.1 Halsn√¶s Kommune bruges rekreativt af store dele af befolkningen i hele Hovedstadsomr√•det. De ubebyggede omr√•der langs Roskilde Fjord og Kattegats kyst (kystkiler) er derfor udpeget som regionale friluftsomr√•der. De regionale friluftsomr√•der udpeges til overvejende almen, ikke bym√¶ssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsm√¶ssig anvendelse. De regionale friluftsomr√•der skal friholdes for store vindm√łller samt nye anl√¶g og √¶ndret arealanvendelse, som medf√łrer v√¶sentlige milj√łgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse. I forbindelse med planl√¶gning og administration af kommuneplanens retningslinjer, herunder opf√łlgning gennem anden lovgivning, skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√• at sikre de regionale friluftsomr√•ders rekreative funktion.

 

4.3.2 I de regionale friluftsomr√•der skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kr√¶ver vurdering af virkninger p√• milj√łet (VVM), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afg√łrelse om tilladelse eller fasts√¶ttelse af konkrete tilladelsesvilk√•r sikres, at virksomheden ikke er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af omr√•derne.

 

4.3.3 Kystkilerne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål, samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.

 

4.3.4 Åbne, ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområder, der er udlagt som kystkiler skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse.

 

4.3.5 Befolkningens adgang til kysterne og kystkilerne skal opret-holdes og forbedres f.eks. ved opk√łb af arealer og anl√¶g af stier og etablering af rekreative st√łttepunkter.

 

4.3.6 Auder√łdlejren udpeges som lokaliseringsomr√•de for regionale¬†friluftsanl√¶g. Det unders√łges, om Melbylejren kan udpeges som lokaliseringsomr√•der for regionale friluftsanl√¶g. Dette afventer den igangv√¶rende planl√¶gning for Melbylejren.

 

4.3.7 Udenfor de udpegede lokaliseringsomr√•der kan der etableres mindre anl√¶g til det almene friluftsliv og tillades begr√¶nset udvidelse af eksisterende friluftsanl√¶g, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med de √łvrige kommuneplaninteresser.

 

4.3.8 I landområdet udenfor de regionale friluftsområder kan der planlægges for lokale friluftsområder i en bynær zone omkring  Hundested og Frederiksværk. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til stinettet.

 

Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af 1 km fra byranden. Andre områder kan medtages, hvis de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og er placeret der, hvor stinettet er tæt. På den måde kan de naturligt knyttes til byområderne og indgå i den landskabelige helhed.

 

4.3.9 Som en foruds√¶tning for anvendelse af st√łrre dele af den byn√¶re zone til friluftsform√•l skal der gennemf√łres en samlet planl√¶gning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturv√¶rdierne og andre kommuneplanm√¶ssige interesser.

 

Samtidig skal planl√¶gningen sikre en klar gr√¶nse mellem by og land og samlet konkretisere placeringen af n√łdvendige friluftsomr√•der og anl√¶g. Landzonestatus fastholdes.

 

Friluftsanlæg i det åbne land

4.3.10 Friluftsanl√¶g, der af areal- eller milj√łm√¶ssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landomr√•det uden for kystkilerne under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturv√¶rdierne i det √•bne land.

 

4.3.11 Friluftsanl√¶g skal s√• vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og v√¶re offentligt tilg√¶ngelige. Ved indpasning af friluftsanl√¶g i landomr√•det skal st√łj, belysning, bygninger og anl√¶g begr√¶nses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

 

4.3.12 Der kan etableres rekreative st√łttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale friluftsomr√•der, langs kysten og i det √łvrige √•bne land og i byerne, n√•r det efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultur- eller naturv√¶rdierne. Rekreative st√łttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende friluftskultur- eller overnatningsanl√¶g i landomr√•det.¬† I rekreative st√łttepunkter kan der etableres begr√¶nsede anl√¶g, der st√łtter det almene friluftsliv.

 

4.3.13 Naturskoler, fritidscentre, bes√łgsg√•rde og museer tilknyttet det √•bne land kan etableres i eksisterende bygninger i det √•bne land, n√•r anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Visse kombinerede frilufts- og erhvervsaktiviteter vil if√łlge Planloven kunne etableres i overfl√łdiggjorte landbrugsbygninger.

 

4.3.14 I kystkiler, internationale beskyttelsesomr√•der, skovomr√•der, lavbundsomr√•der og ikke-udgravede r√•stofomr√•der kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanl√¶g eller andre st√łrre landskabeligt indgribende areal- eller bygningskr√¶vende frilufts-anl√¶g, og eksisterende anl√¶g kan ikke udvides.

 

4.3.15 I interesseområder for værdifulde landskaber, kulturhistorie, geologi eller biologi kan nye golfbaner og andre arealkrævende friluftsanlæg anlægges/udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

 

4.3.16 Nye golfbaner og andre arealkr√¶vende fritidsanl√¶g, der kr√¶ver bygninger, kan anl√¶gges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede r√•stofgrave, n√•r det sikres, at der ikke udf√łres tiltag, der kan forurene grundvandet, samt at anl√¶gget ikke spr√łjtes eller g√łdskes. ¬†

 

4.3.17 Planlægning for golfbaner skal afvente de statslige vand- og naturplaner.  

 

4.3.18 Golfbaner, rideanl√¶g og andre arealkr√¶vende anl√¶g med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning. Terr√¶nregulering m√• kun finde sted i begr√¶nset omfang, med mindre anl√¶gget indrettes i efterbehandlede r√•stofgrave. Anl√¶g, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang v√¶re offentlig tilg√¶ngelige. Bygninger og parkeringsanl√¶g skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medf√łrer v√¶sentlige st√łj- eller trafikgener. Der m√• ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra d√¶mpet belysning ved bygninger og parkering. Anl√¶ggets drift m√• ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratf√łlsomme omr√•der, skal drives milj√łvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af g√łdning og pesticider. Vanding skal s√• vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand.¬†

 

Friluftsanl√¶g ved kyst og s√łer

4.3.19 Der kan etableres rekreative st√łttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anl√łbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, ved s√łer og fjorde, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Roskilde Fjord, Isefjord og Arres√ł kan rekreative st√łttepunkter for friluftslivet etableres med landingspladser og udlejning af kano og kajak, hvor det efter et konkret sk√łn vurderes ikke at skade beskyttelsesinteresserne. Etablering af rekreative st√łttepunkter skal ogs√• tage hensyn til Natura2000-planerne og m√• ikke udvikle sig til egentlige lystb√•dehavne.

 

4.3.20 Der kan generelt etableres nye badestrande langs kyster, s√•fremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresserne og andre planl√¶gningsm√¶ssige interesser. P√• eksisterende og nye badestrande kan der etableres rekreative st√łttepunkter for friluftslivet med mindre service bygninger til betjening af badeg√¶sterne.

 

4.3.21 Der m√• ikke etableres nye overl√łb til kyststr√¶kninger eller s√łer, som er badevandsomr√•der. Ligesom der ikke m√• etableres overl√łb til s√łer, der anvendes til vandindvinding. Der m√• som udgangspunkt ikke etableres nye udledninger¬†indenfor en afstand af 2 km fra badevandsomr√•der.

 

4.3.22 Der fasts√¶ttes bestemmelser om sejlads i regulativerne for de enkelte vandl√łb og s√łer.

 

4.3.23 Nye lystb√•dehavne kan etableres p√• lokaliteter vist p√• kort 4.3.1. √ėvrige nye lystb√•dehavne og st√łrre havneudvidelser foruds√¶tter, at der redeg√łres for turistpolitiske forhold og udarbejdes kommuneplantill√¶g. Der gives generelt mulighed for at indrette lystb√•defaciliteter i ledigblevne trafikhavneomr√•der, der¬†ligger i byzone.

 

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning

4.3.24 Overfl√łdiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i kystkiler, kan efter en konkret vurdering indrettes med indtil 10 v√¶relser/ferielejligheder p√• hver maksimalt 40 m2.

 

4.3.25 Primitive teltpladser kan etableres, hvor de efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultur- eller naturv√¶rdierne i det √•bne land. Eksisterende campingpladser fremg√•r af retningslinjekortet. Etablering af nye campingpladser og st√łrre udvidelser af eksisterende pladser kr√¶ver udarbejdelse af kommuneplantill√¶g.

 

4.3.26 Det skal unders√łges om der kan indrettes vandrehjem, teltplads, naturcenter/naturskole og forskellige foreningsform√•l i Melbylejren. Dette afventer den igangv√¶rende planl√¶gning.

 

Vandrehjem kan endvidere indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdierne.

 

4.3.27 Auder√łdlejren udpeges som lokaliseringsomr√•de for regionale friluftsanl√¶g, herunder feriecenter. Det skal unders√łges, om Melbylejren √łnskes udpeget som lokaliseringsomr√•der for friluftsanl√¶g. Dette afventer den igangv√¶rende planl√¶gning for omr√•det. Feriecentre kan medf√łre at der udarbejde kommuneplantill√¶g med VVM redeg√łrelse.

 

4.3.28 Kulturelle anl√¶g som museer med tilknytning til det √•bne land, naturskoler mv. kan indrettes i det s√¶rlige lokaliseringsomr√•de i Auder√łdlejren.

 

4.3.29 Placering af forlystelser, sommerlande, badelande, dyreparker o.l., kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg.

 

Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

 

Badevand

4.3.30 Der udpeges strækninger med badevand langs kysterne mod Kattegat, Issefjord og Roskilde Fjord i henhold til kort 4.3.1. I alt 11 strækninger. Se også kapitel 7.4.


 


Badevand

Der er et krav om at Kommuneplan 2013 skal indeholde retningslinjer for den rekreative anvendelse af vandl√łb, s√łer og kystvande s√•som badning, sejlads og fiskeri. I Halsn√¶s Kommune tilstr√¶ber vi en meget god eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved Hundested, hvor de gode og attraktive badestrande ligger. Samtidig tilstr√¶bes en god eller acceptabel badevandsstandard langs fjorden i √łvrigt, hvor badestrandene ikke er helt s√• attraktive. Badning er ikke muligt i √•erne, kanalen og i Arres√ł. P√• l√¶ngere sigt arbejdes mod bedre forhold, s√• badning kan blive mulig nogle af disse steder.

 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for friluftsliv er fastsat i medf√łr af

Planlovens § 11a stk. 1 nr.9 og nr. 15 samt § 11e, stk. 1 nr. 3

 

Udpegningsgrundlag

De regionale friluftsomr√•der (kystkiler) er overf√łrt u√¶ndret fra Kommuneplan 2009.¬†

Auder√łdlejren udpeges som lokaliseringsomr√•de for friluftsanl√¶g, der kendetegnes ved at v√¶re et omr√•de med en koncentration af friluftstilbud.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk