Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Centerområder og detailhandel Retningslinjer

Bym√łnster
Byudvikling og r√¶kkef√łlgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

 

Se kortet i stort format.


Kort 3.6


Centerområder

3.6.1 Centeromr√•der kan anvendes til centerform√•l som f.eks. butikker, restauranter, boliger, offentlige form√•l, liberale erhverv, gr√łnne omr√•der, parkering og f√¶llesanl√¶g samt aktiviteter, der ligner disse. I mindre omfang kan der v√¶re fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, men denne virksomhed m√• ikke medf√łre gener for de omkringboende.

 

3.6.2 Den maksimale bebyggelsesprocent og områder til detailhandel er angivet i rammerne for de enkelte områder.

 

3.6.3 Der b√łr tilstr√¶bes en biofaktor p√• 20 procent. Biofaktor udregnes som angivet i bilag 1.

 

3.6.4 Fortætning skal medvirke til at styrke centerområdernes funktion som butiks- og serviceområde. Fortætningen skal kun sekundært ske for at skaffe plads til flere boliger i centerområderne.

 

3.6.4 Fort√¶tning skal ske med byggeri, der fremh√¶ver omr√•dets karakter, skaber gode byrum og oplevelser og er med til at styrke bymilj√łet.

 

3.6.5 Det skal sikres, at kulturhistoriske og milj√łm√¶ssige kvaliteter i et omr√•de bevares. P√• samme m√•de skal s√¶rligt karakteristiske bebyggelser sikres.

 

3.6.6 Ved nybyggeri, √¶ndringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses omr√•det. Alternativt kan et st√łrre byggeri have sin egen s√¶regne stil, der er gennemf√łrt og gennemarbejdet. For √¶ldre bygninger skal enhver √¶ndring af bygningens udseende v√¶re med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og konstruktion.

 

3.6.7 Bygninger, der er erklæret bevaringsværdige i en politisk vedtaget registrant, lokalplan eller lignende må ikke ombygges udvendigt eller rives ned uden særlig tilladelse fra Byrådet.

 

3.6.8 Bevaringsv√¶rdige kulturmilj√łer og bygninger er beskrevet i rammerne for de enkelte omr√•der.

 

3.6.9 Alle byggerier skal overholde bestemmelserne i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).

 

3.6.10 Skiltning skal tilpasses bybilledet. Den skal tage hensyn til de omkringliggende bygningers karakter og omr√•dets milj√ł. Specielt i centeromr√•derne skal skiltningen tilpasses bygningernes arkitektur (vinduesinddeling, h√łjde, farver, materialer m.m.), bymilj√łet, og st√łrrelsesforholdene. Se ogs√• retningslinjerne om skiltning i kapitel 3.3 - 3.3.20-3.3.23. 

 

3.6.11 Skiltning skal tilpasses bygningerne for s√•vel skiltenes st√łrrelse, farve, udformning, typografi, symboler og design. Skiltningen m√• ikke virke dominerende og overd√łve bygningens eget udtryk. Al skiltning p√• samme bygning/bygningsanl√¶g skal, s√• vidt det er muligt, v√¶re tilpasset hinanden. Skiltning m√• ikke v√¶re mekanisk bev√¶gelig.

 

3.6.12 Der må kun skiltes for de butikker, der er på den pågældende ejendom og reklameres for varer, der forhandles i de pågældende butikker.

 

3.6.13 På særlige bevaringsværdige bygninger skal skiltningen i særlig grad være tilpasset bygningen og omgivelserne.

 

3.6.14 Der må ikke opstilles skiltepyloner / skiltetårne. Ved tankstationer skal skiltningen for selve tankstationen fastlægges individuelt og efter en konkret vurdering.

 

3.6.15 Det er ikke tilladt at opsætte baldakiner i nogen form, heller ikke i forbindelse med butikker eller andre erhverv.

 

3.6.16 Markiser kan ops√¶ttes over butiksvinduer og d√łre. Der m√• kun ops√¶ttes markiser over stueetagen. Markiser skal enten d√¶kke hele butiksfacaden eller v√¶re sm√• markiser, der holdes i de enkelte vinduer og d√łres bredde. Markiser kan ogs√• ops√¶ttes over vinduer i boliger og kontorer uanset etage. De skal altid holdes i en farve og et design der harmonerer med bygningen og omgivelserne. P√• bevaringsv√¶rdige bygninger, hvor det vil virke √łdel√¶ggende for arkitekturen, er det ikke tilladt at ops√¶tte markiser.

 

3.6.17 I centerområder må der ikke hensættes :

- containere

- skurvogne

- b√•de med en l√¶ngde p√• over 6,0 meter eller en h√łjde p√• over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ

- uindregistrerede k√łret√łjer herunder biler og campingvogne

- ombyggede containere

- ombyggede skurvogne.

 

3.6.18 Ved belysning af facader og ops√¶tning af spots, projekt√łrer mm. i forbindelse med butiksbelysning i centeromr√•der skal der tages hensyn til det omkringliggende bymilj√ł og de boliger, der kunne generes  deraf.

 

3.6.19 For at kunne etablere en dagligvarebutik til lokalomr√•dets forsyning i et boligomr√•de kr√¶ves en n√¶rmere vurdering af f√łlgende forhold: Der skal kunne sikres en hensigtsm√¶ssig trafikal l√łsning s√•vel umiddelbart omkring selve butikken som i den n√¶rmeste del af boligomr√•det og til og fra de n√¶rmeste st√łrre trafikveje (herunder skal parkeringsforhold, adgangsforhold, tilk√łrsel med varer og trafiksikkerhed indg√•). Der skal tages hensyn til det omliggende boligomr√•de (bygningsvolumen, lys- og lydgener og skiltning).

 

Spilleautomater

3.6.20 Der må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater eller indrettes spillehaller i kommunen. Undtaget fra dette er op til tre automater på steder, hvor der er givet tilladelse til det i direkte tilknytning til en gyldig spiritusbevilling.

 

Detailhandel

3.6.21 Den maksimale butiksst√łrrelse for dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker, der alene forhandler pladskr√¶vende varegrupper fremg√•r af tabel 3.6.3 

 

3.6.22  Detailhandel kan placeres inden for bymidterne i kommunens st√łrre byer Hundested og Frederiksv√¶rk, den mindre bymidte i √ėlsted samt inden for de 5 lokalcenter Asserbo, Lyn√¶s, Torup, Enghaven og Liseleje. Dagligvarebutikker i disse omr√•der m√• kun placeres, hvor det er trafikalt hensigtsm√¶ssigt. Ans√łgeren skal om n√łdvendigt p√•vise det gennem en unders√łgelse foretaget af en anerkendt r√•dgiver.

 

Udenfor bymidter og lokalcentre kan der etableres enkeltstående butikker med et bruttoareal på op til 200 m², når de alene tjener lokalområdet. Det vil sige dagligvarer, cafeer/ restauranter og turistrelaterede butikker og lignende.
Enkelte steder, kan der etableres enkeltst√•ende dagligvarebutikker med et bruttoareal p√• op til 1.000 m¬≤ inkl. indend√łrs vareg√•rd, indend√łrs pap- og flaskeh√•ndtering, op til 200 m¬≤ til personalefaciliteter samt op til 50 m¬≤ til udend√łrs vareudstilling (f.eks. blomster). Butikkerne skal fortrinsvis tjene til et lokalomr√•des daglige forsyning. S√•danne butikker skal placeres velbeliggende i det lokale boligomr√•de, s√• der er mange boliger i n√¶romr√•det og de m√• af trafikale √•rsager ikke placeres n√¶rmere Frederikssundsvej, Hiller√łdvej, Hundestedvej, Helsingevej og Amtsvejen end 75 meter. Butikkerne m√• ikke placeres i omr√•der udlagt til erhvervsform√•l, og skal placeres trafikalt hensigtsm√¶ssigt s√•ledes, at de er let tilg√¶ngelige for fodg√¶ngere og cyklister og ikke medf√łrer trafikproblemer ved d√•rlige adgangsforhold, kryds, veje der ikke er dimensioneret til trafikken med mere.
Alle enkeltst√•ende butikker udenfor bymidter og lokalcentre skal placeres mindst 500 meter fra bymidter og lokalcentre samt andre st√łrre (over 250 m¬≤) enkeltst√•ende butikker.
Eventuelt kan affaldscontainere placeres udend√łrs, men afsk√¶rmet.

  

De afgr√¶nsede omr√•der til detailhandel fremg√•r af retningslinjekortet for hver bymidte og hvert lokalcenter (Frederiksv√¶rk bymidte, Hundested bymidte, √ėlsted bymidte, Lyn√¶s lokalcenter, Torup lokalcenter, Liseleje lokalcenter, Asserbo lokalcenter og Enghave lokalcenter).

 

Den maksimale ramme for butiksbyggeri fremgår af tabel 3.6.4

 

3.6.23 Centerarealer til butiksform√•l afgr√¶nses i kommuneplanen efter f√łlgende principper:

- Gældende afgrænsning fastholdes eller indskrænkes.

- Ny afgr√¶nsning fastl√¶gges efter en statistisk metode i overensstemmelse med bekendtg√łrelse 1093 af 11. september 2007.

- Bymidter med mulighed for op til 5.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel kan fastlægges efter en nærmere vurdering af området og sammenhængen.

 

3.6.24 Butikker til pladskr√¶vende varegrupper kan placeres i erhvervsomr√•der, der er udlagt til form√•let og som ligger hensigtsm√¶ssigt i forhold til overordnede veje og kollektiv trafik. Det fremg√•r af rammerne for de enkelte omr√•der. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker der forhandler s√¶rlig pladskr√¶vende varegrupper fremg√•r af tabel 3.6.3. Se ogs√• kort 3.6.2 

 

3.6.25 For at regulere detailhandlen i kommunen, er der fastsat et maksimalt antal kvadratmeter (bruttoetageareal) til detailhandel i Frederiksv√¶rk bymidte  og Hundested bymidte, √ėlsted bymidte og de seks lokalcentre. Det maksimale bruttoetageareal fremg√•r af tabel 3.6.4

 

3.6.26 Mindre butikker , der betjener kunder ved tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende kan placeres udenfor de omr√•der, der er udlagt til detailhandel (bymidter og lokalcentre). 

 

3.6.27 Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, kan placeres udenfor de områder, der er udlagt til detailhandel (bymidter og lokalcentre).

 

3.6.30 Mindre butikker i landbrugsbygninger kan under visse forudsætninger etableres i henhold til Planlovens landzonebestemmelser.

 

3.6.31 Der m√• ikke foretages udend√łrs oplag, herunder varer, affald, m√łbler, h√•rde hvidevarer, bygningsmaterialer og lignende med mindre det vurderes at v√¶re af underordnet betydning. Kortvarige oplag af byggematerialer i forbindelse med byggeri er dog tilladt, ligesom udend√łrs vareg√•rde ved tr√¶laster/ byggemarkeder og udend√łrs udstilling, der ikke har karakter af oplag, er tilladt.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for detailhandel er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß11a nr.3, ¬ß5c, stk.1 nr.1, ¬ß5a, stk.1 nr.2, ¬ß5 c, stk.1 nr.3, ¬ß5d, stk.1, ¬ß 11b, stk.1 nr.6.

 

Udpegningsgrundlag

I juni 2007 vedtog Folketinget en st√łrre¬†√¶ndring af planlovens bestemmelser for detailhandel, som senere er suppleret af mindre √¶ndringer. Loven fasts√¶tter blandt andet nye regler for, hvor der kan placeres detailhandel, √¶ndre definitionen p√• pladskr√¶vende varegrupper og fasts√¶tter den maksimale st√łrrelse for dagligvarebutikker til 3.500 m¬≤ bruttoetageareal og p√• 2.000 m¬≤ bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. I lokalcentre m√• butikkerne h√łjst v√¶re 1000¬†m¬≤¬†bruttoareal. Endvidere g√¶lder landsplandirektivet for detailhandel i Hovedstadsomr√•det af den 15. november 2008.

 

Retningslinjerne for detailhandel i Halsnæs kommune er lavet, så de overholder planloven og landsplandirektivets bestemmelser.

 

Detailhandelsstrukturen i Halsn√¶s Kommune tager udgangspunkt i de¬†to centeromr√•der i hhv. Frederiksv√¶rk og Hundested, der¬†fastholdes som bymidter uden √¶ndringer af afgr√¶nsningen samt bymidten i √ėlsted.¬† Lokalcentrene i Asserbo, Liseleje, Lyn√¶s, Torup og Enghaven fastholdes (se kort 3.6.1). Detailhandelsanalysen fra 2009¬†udarbejdet af Institut for Centerplanl√¶gning danner fortsat¬†grundlag for retningslinjerne i kommuneplanen.¬†
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk