Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Byudvikling og rækkefølgebestemmelser Retningslinjer

Bymønster
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
Redegørelse
Retningslinjer
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

 

 

Se kortet i stort format.


Kort 3.2


 

3.2.1 Det er muligt at overføre et landzoneområde på 6,5 ha ved Ubberupvej i Ølsted planområde til byzone til boligformål. Området blev først udpeget i Regionplan 2005 og er videreført i planlægningen siden som et langsigtet byudbygningsområde. Området fremgår af kortet. Se også tabellen i redegørelsen.

 

3.2.2 Ved udvikling af nye boligområder skal der redegøres for naturværdierne i området, og væsentlige naturværdier og naturelementer skal i videst muligt omfang beskyttes og indarbejdes i planlægningen af området.


 

Lovgrundlag

 

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens §11a indeholde retningslinjer for udlæg af nye arealer til byzone. Byudviklingen skal følge reglerne i Fingerplan 2013, der er Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ifølge Fingerplanen skal byudviklingen være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentrene eller som afrunding af andre bysamfund. Der skal fastlægges rækkefølge for ny byudvikling. 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk