Byudvikling og rækkefølgebestemmelser


Byrådet vil 

- opprioritere fortætning af byer og byomdannelse og nedprioritere inddragelse af nye arealer i det åbne land 

 - udlægge arealer til enkelte nye byområder i Kommuneplan 2013-2025  

- sikre, at der tages hensyn til kystnærhedszonen og naturværdierne, når der planlægges for nye byområder  

- planlægge boliger tæt på institutioner, skoler, butikker og kollektiv trafik for at mindske biltrafikken  

- bevare og beskytte bynære naturelementer.