Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Værdifulde landskaber Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

 

Se kortet i stort format.


Kort 5.1


5.1.1 Indenfor de omr√•der, der er udpeget som v√¶rdifulde landskaber, m√• tilstanden eller arealanvendelsen af s√¶rlige v√¶rdifulde sammenh√¶ngende helheder eller enkeltelementer ikke √¶ndres, hvis det forringer deres v√¶rdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres v√¶rdi. √Ündringer kan dog ske som led i forbedringer af omr√•derne landskabs-, natur- eller kulturv√¶rdier eller i medf√łr af allerede g√¶ldende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

 

5.1.2 Tilstanden og arealanvendelse i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

 

5.1.3 Indenfor de v√¶rdifulde landskaber m√• der som hovedregel ikke planl√¶gges eller gennemf√łres byggeri og anl√¶g udover det, der er erhvervsm√¶ssigt n√łdvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, r√•stofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anl√¶g indenfor beskyttelsesomr√•derne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsv√¶rdierne.

 

5.1.4 Indenfor byzone-, sommerhusomr√•der og omr√•der udlagt til overf√łrsel til byzone, kan der planl√¶gges for ny bebyggelse og udnyttelse af omr√•derne i henhold til de udlagte rammer for omr√•derne. Planl√¶gningen af disse omr√•der skal dog ske under s√¶rlig hensyntagen til de landskabelige v√¶rdier, som skal prioriteres h√łjt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for omr√•derne.

 

5.1.5 Indenfor de v√¶rdifulde landskaber, der samtidig er udlagt som graveomr√•der til r√•stofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af r√•stoffer p√• s√¶rlige vilk√•r, som sikrer, at der tages afg√łrende hensyn til konkrete landskabsv√¶rdier jf. afsnit 5.8 om r√•stofindvinding.

 

5.1.6 Indenfor de værdifulde landskaber skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

 

5.1.7 I det √łvrige landomr√•de udenfor de v√¶rdifulde landskaber skal landskabelige helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt v√¶re muligt at etablere nye naturomr√•der og sm√•biotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens ¬ß3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

 

5.1.8 I de bynære landskaber skal der sikres gode forbindelser fra by- og sommerhusområder til det åbne land og kysterne. Ligesom der skal sikres en klar adskillelse mellem byområderne og det åbne land.


 


Lovgrundlag

Retningslinjerne for v√¶rdifulde landskaber er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11a, stk. 1, nr. 15.

 

Udpegningsgrundlag

Kommuneplan 2013 opsplitter beskyttelsesinteresserne i hhv. kulturhistorie, landskab, geologi og biologi for at få et mere tydeligt administrationsgrundlag. I kulturhistorieafsnittet blive der nu også fokuseret på bykultur - og ikke kun landskabskultur.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk