Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Værdifulde landskaber Redegørelse

Værdifulde landskaber
Redegørelse
Områdebeskrivelser
Retningslinjer
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Værdifulde landskaber omfatter særlige egnskarakteristiske landskaber, som er upåvirkede af indgreb.

 

Værdierne i landskabet knytter sig til forskellige landskabelige elementer som for eksempel terrænformer, naturområder og kulturelementer. Det er vigtigt både at bevare de enkelte landskabers særlige karakteristika og bevare mange forskellige landskabstyper, så der er variation i oplevelsesmulighederne.

 

Mange terrænformer er dannet i forbindelse med den sidste istid, hvor isen har formet landskabet så terrænet nogle steder er stærkt kuperet, andre steder er småbakket og enkelte steder er helt fladt. Andre terrænformer skyldes vejr og vind. I Halsnæs Kommune kan man se mange forskellige terrænformer. På Halsnæs ses hævet havbund og storbakket moræne, landskabet på Arrenæs er domineret af randmoræne, mens området lige nord for er en flad hævet havbund. Ved Kattegatkysten har havet eroderet kysten, så der dannes stejle klinter og vinden blæser sandet sammen i klitter. Ved Roskilde Fjord er kysten fra Frederiksværk til Havelse Å præget af randmoræner, der visse steder er eroderet, så der er dannet klinter.

 

Til de forskellige terrænformer knytter sig forskellige naturtyper som for eksempel strandenge, overdrev, moser og søer. Skove og store søer som for eksempel Arresø er i sig selv markante elementer i landskabet.

 

Her kan du læse mere

- Landskabsbeskrivelse, Frederiksborg Amt 1992

- Arrenæs – Forslag til landskabsbevaring og rekreativ

   udnyttelse, Fredningsplanudvalget for Københavns,

   Frederiksborg og Roskilde amter, 1977

- Arrenæsplanen, arbejdsgruppen vedrørende Arrenæsplanens

   videreførelse, 1985

- Nationalparkprojekt, Kongernes Nordsjælland

   – landskabsanalyse, Naturstyrelsen 2005

Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet 2007

- Landskabskaraktermetoden – et kompendium, arbejdsrapport

   Skov & Landskab nr. 20-2005

- Beskyttelsesinteresser i det åbne land, Hovedstandens

   Udviklingsråd, december 2006

 
 

 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk