Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Råstoffer Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Redegørelse
Retningslinjer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.8


5.8.1 Råstofindvinding skal som hovedregel foregå inden for indvindingsområderne i Graveområde Ølsted. Indvindingsområderne kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere råstofindvinding.

 

5.8.2 Tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejl kan gives på baggrund af en konkret vurdering.

 

5.8.3 Der gives ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner.

 

5.8.4 Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå uden for de udlagte råstofindvindingsområder, men kun hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige overordnede eller kommuneplanmæssige interesser.

 

5.8.5 En eventuel tilladelse uden for de udlagte råstofindvindingsområder kan kun gives med samtykke fra Regionsrådet.

 

5.8.6 Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til ikke forurenende rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udgør nogen forureningsrisiko.

 

5.8.7 Ved efterbehandling af råstofgrave, der helt eller delvist ligger i et beskyttelsesområde, kan det pålægges indvinder at efterbehandle til formål, der er forenelige med de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier i området.

 

5.8.8 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde forurener grundvandet, og det sker i henhold til retningslinjerne for friluftsanlæg.

 

5.8.9 Efterbehandling af færdiggravede arealer skal respektere de geologiske og landskabelige interesser samt anvendelsen af de omkringliggende landskab. Se også afsnittene Geologi og Værdifulde  landskaber.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for råstofindvinding er fastsat i medfør af Råstoflovens § 5a og Planlovens § 11 stk. 4, nr. 6.

 

Udpegningsgrundlag

Region Hovedstaden udpeger graveområder, kortlægger områdernes rummelighed og opstiller overordnede retningslinjer. Kommunerne kan supplere med lokale retningslinjer, der primært handler om efterbehandlingen af et udgravet råstofområde. Arealudpegningerne i Råstofplan 2012 er ændret i forhold til råstofplan 2007 på baggrund af nærmere undersøgelser af tre af de tidligere fire graveområder i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk