Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Råstoffer Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.8


5.8.1 R√•stofindvinding skal som hovedregel foreg√• inden for indvindingsomr√•derne i Graveomr√•de √ėlsted. Indvindingsomr√•derne kan ikke udl√¶gges til andre form√•l, der vanskeligg√łr senere r√•stofindvinding.

 

5.8.2 Tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejl kan gives på baggrund af en konkret vurdering.

 

5.8.3 Der gives ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner.

 

5.8.4 Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå uden for de udlagte råstofindvindingsområder, men kun hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige overordnede eller kommuneplanmæssige interesser.

 

5.8.5 En eventuel tilladelse uden for de udlagte råstofindvindingsområder kan kun gives med samtykke fra Regionsrådet.

 

5.8.6 Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal f√¶rdiggravede arealer efterbehandles til ikke forurenende rekreative form√•l, naturform√•l, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udg√łr nogen forureningsrisiko.

 

5.8.7 Ved efterbehandling af råstofgrave, der helt eller delvist ligger i et beskyttelsesområde, kan det pålægges indvinder at efterbehandle til formål, der er forenelige med de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier i området.

 

5.8.8 Nye golfbaner og andre arealkr√¶vende fritidsanl√¶g, der kr√¶ver bygninger, kan anl√¶gges, og eksisterende kan udvides i efterbehandlede r√•stofgrave, n√•r det sikres, at anl√¶gget ikke spr√łjtes, g√łdskes eller p√• anden m√•de forurener grundvandet, og det sker i henhold til retningslinjerne for friluftsanl√¶g.

 

5.8.9 Efterbehandling af færdiggravede arealer skal respektere de geologiske og landskabelige interesser samt anvendelsen af de omkringliggende landskab. Se også afsnittene Geologi og Værdifulde  landskaber.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for r√•stofindvinding er fastsat i medf√łr af R√•stoflovens ¬ß 5a og Planlovens ¬ß 11 stk. 4, nr. 6.

 

Udpegningsgrundlag

Region Hovedstaden udpeger¬†graveomr√•der, kortl√¶gger omr√•dernes rummelighed og opstiller overordnede retningslinjer. Kommunerne kan supplere med lokale retningslinjer, der prim√¶rt handler om efterbehandlingen af et udgravet r√•stofomr√•de. Arealudpegningerne i R√•stofplan 2012 er √¶ndret i forhold til r√•stofplan 2007 p√• baggrund af n√¶rmere unders√łgelser af tre af de tidligere fire graveomr√•der i Halsn√¶s Kommune.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk