Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Kystnærhedszonen Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
Redeg√łrelse
Retningslinjer
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.10


 

5.10.1 Kystnærhedszonen omfatter landzone, byzone og sommerhusområde indtil 3 km fra kystlinien. Afgrænsningen i Halsnæs Kommune fremgår af kortet ovenfor.

 

5.10.2 I kystn√¶rhedszonen m√• der ikke placeres anl√¶g eller bebyggelse p√• land, som foruds√¶tter inddragelse af arealer p√• s√łterritoriet. Undtaget herfra er trafikhavne og andre overordnede trafik- og forsyningsanl√¶g. Trafik- og forsyningsanl√¶g samt lystb√•dehavne skal vurderes i hvert enkelt tilf√¶lde og i forhold til kommuneplanens √łvrige retningslinjer eller s√¶rlig kystbeskyttelse.

 

5.10.3 I de kystn√¶re dele af byomr√•det (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byomr√•det kan overf√łres til byzone) og sommerhusomr√•der, der ligger lige ud til kysterne eller indg√•r i et samspil med kystlandskabet, skal der i forbindelse med planl√¶gningen ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningsh√łjder, med henblik p√• at:

- ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed

- der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og naturinteresser på de omgivende arealer

- der tages hensyn til n√łdvendige infrastrukturanl√¶g, herunder havne, og at

- offentligheden sikres adgang til kysten.

 

5.10.4 I lokalplanforslag for bebyggelse og anl√¶g i de kystn√¶re dele af byzone, der vil p√•virke kysten visuelt, skal der g√łres rede for p√•virkninger af kystlandskabet. S√•fremt bebyggelsen afviger v√¶sentligt i h√łjde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i omr√•det, skal der gives en begrundelse herfor.

 

5.10.5 Halsn√¶s Kommunes kystomr√•der skal s√łges friholdt for bebyggelse og anl√¶g, der ikke er afh√¶ngige af kystn√¶rhed. I den 3 km kystn√¶rhedszone m√• der kun planl√¶gges for anl√¶g i landzone, s√•fremt der er en s√¶rlig planl√¶gningsm√¶ssig eller funktionel begrundelse for kystn√¶r lokalisering.

 

5.10.6 Ny byzoneudlæg til boligbebyggelse i kystnærhedszonen skal fastholdes til helårsbeboelse. I den 3 km kystnærezone må der kun planlægges for anlæg og byggeri, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.

 

5.10.7 Befolkningens adgang til de kystnære områder skal sikres og styrkes.

 

5.10.8 Planlægning for Hundested Nordhavn skal tage udgangspunkt i Masterplan for Hundested Havn (Halsnæs Kommune 2008). I forbindelse med lokalplanlægning eller anden projektplanlægning skal det vurderes, hvilken indvirkning fremtidigt byggeri har på kystlandskabet.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Kystn√¶rhedszonen er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11a, stk. 1 nr. 18, ¬ß 11e, stk. 1 nr. 7, ¬ß 11f, stk. 2 samt ¬ß 5a, stk. 1 og ¬ß 5b.

 

 

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er videref√łrt u√¶ndret fra Kommuneplan 2009.

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk