Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home √Öbent land Kulturarv Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.2


5.2.1 Indenfor de omr√•der, der er udpeget som v√¶rdifulde kulturmilj√łer eller kulturmilj√łer m√• tilstanden eller arealanvendelsen af s√¶rlige v√¶rdifulde sammenh√¶ngende helheder eller enkeltelementer ikke √¶ndres, hvis det forringer deres v√¶rdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres v√¶rdi. √Ündringer kan dog ske som led i forbedringer af omr√•derne landskabs-, natur- eller kulturv√¶rdier eller i medf√łr af allerede g√¶ldende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

 

5.2.2 Tilstanden og arealanvendelse i de v√¶rdifulde kulturmilj√łer eller kulturmilj√łer m√• kun √¶ndres, hvis det kan begrundes ud fra v√¶sentlige samfundsm√¶ssige hensyn, og s√•fremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsides√¶tte de s√¶rlige v√¶rdifulde sammenh√¶ngende helheder eller enkelte elementer.

 

5.2.3 Indenfor de v√¶rdifulde kulturmilj√łer og kulturmilj√łer i landzone m√• der som hovedregel ikke planl√¶gges eller gennemf√łres byggeri og anl√¶g udover det, der er erhvervsm√¶ssigt n√łdvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, r√•stofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anl√¶g indenfor beskyttelsesomr√•derne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsv√¶rdierne.

 

5.2.4 I omr√•der der er udpeget som kulturmilj√łer i b√•de by- og landzone skal de karakteristiske, oprindelige tr√¶k tilstr√¶bes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anl√¶g med videre skal ske p√• baggrund af en lokalplan. Eventuel lokalplanl√¶gning skal have til form√•l at bevare kulturmilj√łerne og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre vigtige elementer i det omgivende landskab/ bylandskab.

 

5.2.5 Inden for v√¶rdifulde kulturmilj√łer, der samtidig er udlagt som graveomr√•der til r√•stofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af r√•stoffer p√• s√¶rlige vilk√•r, som sikrer, at der tages afg√łrende hensyn til konkrete landskabsv√¶rdier jf. afsnit 5.8 om r√•stofindvinding.

 

5.2.6 Indenfor de v√¶rdifulde kulturmilj√łer, kulturmilj√łer og s√¶rlige landsbyer skal muligheden for adgang, oplevelse og forst√•else styrkes under hensyntagen til omr√•dernes s√•rbarhed.

 

Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser h√•ndteres if√łlge VVM-lovgivningen. Der skal ved en konkret afg√łrelse en tilladelse eller fasts√¶ttelse af konkret tilladelsesvilk√•r sikres, at virksomheden eller anl√¶gget ikke er til gene for oplevelse af omr√•dernes s√¶rlige v√¶rdier.

 

5.2.7 I det √łvrige landomr√•de udenfor de udpegede v√¶rdifulde kulturmilj√łer skal kulturhistoriske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt v√¶re muligt at etablere nye naturomr√•der og sm√•biotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens ¬ß 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

 

5.2.8 Inden for de konkret afgr√¶nsede kirkeomgivelser g√¶lder yderligere, at byggeri, anl√¶g og¬†skovplantning kun m√• gennemf√łres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymilj√ł.

 

5.2.9 I de s√¶rlige landsbyer, i de historiske bebyggelsesstrukturer og i de √łvrige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige tr√¶k tilstr√¶bes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anl√¶g mv. skal ske p√• baggrund af en lokalplan. Eventuel lokalplanl√¶gning skal have til form√•l at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturm√¶ssige tr√¶k samt til sammenh√¶ngen med kulturhistoriske tr√¶k i den omgivende dyrkningsflade.

 

5.2.10 I udpegede kulturomr√•der i by skal ny bebyggelse tage hensyn til de bevaringsv√¶rdige huse i omr√•det. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse¬† og bymilj√ł hvad ang√•r bygningens placering, udseende og materialer.


 

 


Lovgrundlag

Retningslinjerne for kulturhistorie er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11a stk.1, nr.14.¬†

 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne af kulturhistorisk interesse omr√•der og kirkeomgivelser er overf√łrt u√¶ndret fra Kommuneplan 2009.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk