Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home √Öbent land Jordbrug Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.7


5.7.1 De s√¶rligt v√¶rdifulde landbrugsomr√•der skal s√łges opretholdt til landbrugsform√•l, og fastholdes som et hovedsageligt landbrugspr√¶get √•bent land.

 

5.7.2 Ved planlægning af nye aktiviteter i de særlige værdifulde landbrugsområder skal der i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsbedrifternes arrondering, investeringsmuligheder og muligheder for jordfordeling.

 

5.7.3 Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny milj√łf√łlsom anvendelse som¬†eksempelvis boliger og rekreative anl√¶g, s√• milj√łkonflikter undg√•s b√•de af hensyn til nye boliger og rekreative anl√¶g og af hensyn til landbrugets produktionsvilk√•r.

 

5.7.4 Inden for de nitratf√łlsomme indvindingsomr√•der b√łr landbrugsdriften s√łges¬†ekstensiveret via frivillige aftaler.

 

5.7.5 Inden for omr√•der, der er udpeget som lavbundsomr√•der og som kan genoprettes til v√•domr√•der, kan der gennemf√łres unders√łgelser, projekter og etablering af v√•domr√•der for at reducerer udvaskningen af n√¶ringsstoffer til vandmilj√łet, jf. Vandmilj√łplan II og III. I de udpegede omr√•der m√• der ikke gives tilladelse til byggeri og¬†anl√¶g mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

 

5.7.6 I Natura 2000-omr√•derne og de biologiske kerneomr√•der skal arealanvendelsen, herunder landbrugsproduktionen, tage s√¶rlig hensyn til de naturtyper, som skal beskyttes i omr√•derne. Landbrugsproduktionen skal s√łges ekstensiveret gennem frivillige aftaler. Landbrugsproduktionen skal tage hensyn til, at omr√•derne ikke gror til, for eksempel¬†ved at anvende arealerne til gr√¶snings eller h√łsl√¶t.

 

5.7.7 I de geologiske interesseomr√•der¬†b√łr arealanvendelsen, herunder landbrugsproduktionen, tage st√łrst mulig hensyn til de geologiske interesser s√•ledes, at de landskabelige strukturer ikke udviskes.

 

5.7.8 Nye driftsbygninger til landbrug skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabelige, biologiske, milj√łm√¶ssige og kulturhistoriske v√¶rdier jf. retningslinjer for disse temaer samt landbrugsdriften.

 

5.7.9 Bygninger og anlæg til store husdyrbrug kan placeres på det udpegede sted. I det udpegede område skal anden anvendelse, der kan være i konflikt med intensiv husdyrproduktion, så vidt muligt undgås.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for v√¶rdifulde landbrugsomr√•der er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11a stk. 1, nr. 10.

 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er revideret på baggrund af den seneste statslige jordbrugsanalyse.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk