Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home √Öbent land Geologi Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.3


5.3.1 Indenfor de omr√•der, der er udpeget som geologiske interesseomr√•de, m√• tilstanden eller arealanvendelsen af s√¶rlige v√¶rdifulde sammenh√¶ngende helheder eller enkeltelementer ikke √¶ndres, hvis det forringer deres v√¶rdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres v√¶rdi. √Ündringer kan dog ske som led i forbedringer af omr√•derne landskabs-, natur- eller kulturv√¶rdier eller i medf√łr af allerede g√¶ldende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

 

5.3.2 Tilstanden og arealanvendelse i de geologiske interesseområder må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

 

5.3.3 Indenfor de geologiske interesseomr√•der m√• der som hovedregel ikke planl√¶gges eller gennemf√łres byggeri og anl√¶g udover det, der er erhvervsm√¶ssigt n√łdvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, r√•stofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anl√¶g indenfor beskyttelsesomr√•derne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed¬†for forbedring¬†af¬†landskabsv√¶rdierne.

 

5.3.4 Indenfor byzoneomr√•der, sommerhusomr√•der og omr√•der udlagt til overf√łrsel til byzone, kan der planl√¶gges for ny bebyggelse og udnyttelse af omr√•derne i henhold til de udlagte rammer for omr√•derne. Planl√¶gningen af disse omr√•der skal dog ske under s√¶rlig hensyntagen til de geologiske interesser, som skal prioriteres h√łjt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for omr√•derne.

 

5.3.5 Indenfor de geologiske interesseomr√•der, der samtidig er udlagt som graveomr√•der til r√•stofindvinding, kan der gives tilladelse til indvinding af r√•stoffer p√• s√¶rlige vilk√•r, som sikrer, at der tages afg√łrende hensyn til konkrete landskabsv√¶rdier jf. afsnit 5.8 om r√•stofindvinding.

 

5.3.6 Indenfor de geologiske interesseomr√•der skal der generelt tilstr√¶bes st√łrst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forst√•else af de geologiske v√¶rdier. Den almene adgang kan dog begr√¶nses inden for omr√•der, der er s√¶rlige s√•rbare.

 

5.3.7 Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser h√•ndteres if√łlge VVM-lovgivningen. Der skal ved tilladelse, konkret afg√łrelse eller ved fasts√¶ttelse af konkrete tilladelsesvilk√•r sikres, at virksomheden eller anl√¶gget ikke er til gene for oplevelse af omr√•dernes s√¶rlige v√¶rdier.

 

5.3.8 I det √łvrige landomr√•de uden for de udpegede geologiske interesseomr√•der skal de geologiske og geomorfologiske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt v√¶re muligt at etablere nye naturomr√•der og sm√•biotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens ¬ß 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for geologi er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11a, stk.1, nr.16.

 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er¬†konsekvensrettet i Kommuneplan 2013, da Naturstyrelsens udpegning af de nationale geologiske interesseomr√•der er √¶ndret.¬†De √łvrige hidtil udpegede omr√•derer, er¬†nu omr√•der med specifik geologisk bevaringsv√¶rdi. I Kommuneplanen er de geologiske beskyttelsesinteresser beskrevet i et s√¶rskilt afsnit med retningslinjer og kort.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk