Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home √Öbent land Biologi Retningslinjer

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Se kortet i stort format.


Kort 5.4.2


5.4.0 I de f√łlgende retningslinjer er "omr√•der med biologiske v√¶rdier" en samlet betegnelse for omr√•der med naturinteresser, potentielle naturinteresser, √łkologiske forbindelser, potentielle √łkologiske forbindelser og Natura2000-omr√•der.

 

5.4.1 Indenfor omr√•der med biologiske v√¶rdier m√• tilstanden eller¬†arealanvendelsen af s√¶rlige v√¶rdifulde sammenh√¶ngende helheder eller enkeltelementer ikke √¶ndres, hvis det forringer deres v√¶rdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres v√¶rdi. √Ündringer kan dog ske som led i forbedringer af omr√•derne landskabs-, natur- eller kulturv√¶rdier eller i medf√łr af allerede g√¶ldende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

 

5.4.2 Tilstanden og arealanvendelse i områder med biologiske værdier må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

 

5.4.3 Indenfor omr√•der med biologiske v√¶rdier m√• der som hovedregel ikke planl√¶gges eller gennemf√łres byggeri og anl√¶g udover det, der er erhvervsm√¶ssigt n√łdvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller fiskeri eller inddrages arealer til byudvikling, r√•stofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anl√¶g indenfor beskyttelsesomr√•derne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabsv√¶rdierne.

 

5.4.4 Indenfor byzoneomr√•der, sommerhusomr√•der og omr√•der udlagt til overf√łrsel til byzone, kan der planl√¶gges for ny bebyggelse og udnyttelse af omr√•derne i henhold til de udlagte rammer for omr√•derne. Planl√¶gningen af disse omr√•der skal dog ske under s√¶rlig hensyntagen til de biologiske v√¶rdier, som skal prioriteres h√łjt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for omr√•derne.

 

5.4.5 Indenfor områder med biologiske værdier skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

 

5.4.6 De statslige Natura2000-planer og de tilh√łrende kommunale handleplaner er bindende for den √łvrige kommunale planl√¶gning, hvad ang√•r de internationale naturbeskyttelsesomr√•der, herunder fuglebeskyttelsesomr√•der og habitatomr√•der. Handlinger inden¬†for omr√•derne vil komme til at fremg√• af de kommunale handleplaner.

 

5.4.7 Indenfor Natura2000-arealer m√• der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke omr√•det er udpeget. Det g√¶lder ogs√• p√•virkninger fra √¶ndringer udenfor omr√•der, der influerer p√• Natura2000-omr√•derne. Der henvises til habitatbekendtg√łrelsen.

 

5.4.8 Der m√• ikke ske planl√¶gning eller administration, der kan beskadige eller √łdel√¶gge levesteder for arter p√• Habitatdirektivets bilag IV, uanset om de forekommer i eller uden for Natura2000-omr√•der. Der m√• ikke foretages √¶ndringer, som forringer de √łkologiske forbindelsers biologiske v√¶rdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmuligheder for flora og fauna skal s√łges √łget gennem forbedring af eksisterende og/eller etablering af nye potentielle naturomr√•der og potentielle √łkologiske forbindelser.

 

5.4.9 I landzone uden for områder med biologiske værdier, skal det generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. De fleste naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

 

5.4.10 Der er udpeget nye potentielle naturomr√•der og potentielle √łkologiske forbindelser, der vurderes at kunne forbedre naturindholdet i kommunen ved √¶ndrede dyrkningsforhold, naturgenopretning eller lignende.¬†¬†¬†¬†¬†


 

 


Lovgrundlag

Retningslinjerne for biologiske omr√•der er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11 stk. 4, nr. 4 samt lovens ¬ß 11a stk. 1, nr. 13.

 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er overf√łrt u√¶ndret fra Kommuneplan 2009.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk